Fabricació de mascaretes sanitàries EPIs . Accés a Normatives , Homologacions

Fabricació de mascaretes sanitàries EPIs . Accés a Normatives , Homologacions   El Ministeri de Treball i Economia Social del Gobierno Central ha publicat informació sobre els diferents tipus de masqueretes per protecció sanitaria ( Equips de Protecció Individual ) , junt amb la seva Normativa , recorreguts d’ Homologació , accés lliure a Normes UNE , etc.  A fi i objecte de  afavorir la fabricació d’ aquests elements per part de la Indústria Local.   Accés a la Normativa UNE de forma Gratuïta  https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/une-facilita-el-acceso-gratuito-a-sus-normas-para-la-fabricacion-de-material-contra-el-coronavirus      1. clarificacion de los diferentes tipos de mascarillas   2. mascarillas tipo EPI […]

Llegir més

Línia de préstecs ICO amb garantia de l’estat

Us informem que en breu estarà disponible aquesta línia de préstecs ICO amb garantia de l’estat, adreçada a pimes i autònoms. Les seves principals característiques són: Fins a un màxim d’1,5 milions en una o vàries operacions per autònom o pime Per a sol·licitants que no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre del 2019 i en procediment concursal a 17 de març del 2020 Serà vàlid per a operacions en vigor des del 17 de març encara que l’aval es sol·liciti amb posterioritat L’aval ascendirà com a màxim al 80% de l’operació i coincidirà amb el termini […]

Llegir més

Línia de préstecs ICO per al sector turístic per fer front a la crisi del coronavirus

L’ICO ha posat en marxa una línia de préstecs adreçada al sector turístic amb l’objectiu d’ajudar les empreses a fer front a la crisi del coronavirus. A continuació n’expliquem els detalls: Cupo línia: 400 milions d’euros Beneficiaris finals: empreses i autònoms amb domicili social a Espanya i inclosos al sector turístic que comptin amb CNAE elegible. No podran estar en situació de morositat ni en procediment d’insolvència Cobertura de risc: Incorpora garantia del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a les EEFF pel 50% del risc dels clients. Cost zero Import màxim: fins a 500.000,00 € per client per al conjunt […]

Llegir més

Marketplace empresarial COVID-19 organitzat per ACCIÓ

Marketplace empresarial COVID-19 organitzat per ACCIÓ Despleguem un servei d’oferta i demanda empresarial per fer front a l’emergència sanitària provocada pel Covid-19. Si us plau, emplena el següent formulari per oferir o demanar solucions empresarials que puguin ajudar a fer front a la situació. Publicarem la teva oferta i mourem la teva demanda amb la màxima agilitat.     accés a la inscripció en el Marketplace empresarial COVID19        

Llegir més

Estat d’alarma, formulació de comptes anuals per Societats Mercantils i Impost de Societats

Els comptes anuals de les societats mercantils es formulen per part de l’òrgan d’administració durant el període de tres mesos posterior al tancament de l’exercici. En la majoria dels casos aquest termini fineix el 31 de març de cada any. El RDL 8/2020, de 17 de març (art. 40) preveu: La suspensió del termini de 3 mesos per formular comptes anuals. Quan finalitzi l’estat d’alarma, s’obrirà un nou termini de 3 mesos per a formular comptes. Si ja s’han formulat comptes anuals abans de l’estat d’alarma, el termini per a les auditories obligatòries es prorroga dos mesos a partir de […]

Llegir més

FAQs de l’Agencia Española de Protección de Datos entorn el COVI19

L’Agencia Española de Protección de Datos, en el context de l’emergència de salut pública derivada de l’extensió del coronavirus, està rebent consultes, tant de ciutadans com d’empreses i altres subjectes obligats al compliment de la normativa de protecció de dades sobre el tractament de dades personals relatives a la salut. Pera això ha elaborat el següent documents de preguntes freqüents: AEPD – FAQ-COVID_19

Llegir més

Novetats CDTI respecte el COVID19

Per tal d’impulsar i activar els diferents mecanismes que promociona Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), es publiquen unes mesures que ven entrar en vigor el 14 de març. A continuació, us destaquem algunes d’elles:  Ampliació en un mes els terminis de justificació del projectes amb ajuts parcialment reemborsables per diferents tipologies de projectes.  S’aplicarà una reducció de les garanties sol·licitades a tots els projectes de R+D+i desenvolupats per PIMES i Midcaps (la reducció serà ampliada i gaudiran d’un FAST TRACK especial si l’activitat R+D+i està relacionada amb productes d’emergència).  Ampliació de la línia directa d’expansió […]

Llegir més

CESCE posa a disposició de pimes i empreses no cotitzades 2.000 milions d’euros per fer front a la crisi de l’COVID19

CESCE posa a disposició de pimes i empreses no cotitzades 2.000 milions d’euros per fer front a la crisi de l’COVID19   La línia de cobertura per compte de l’Estat s’emmarca dins de les mesures anunciades avui pel Govern   Aquesta línia per a cobertura de crèdits circulants permetrà a les empreses exportadores i internacionalitzades un millor accés a finançament en aquests moments per cobrir les seves necessitats financeres.   CESCE, en el seu negoci per compte propi, flexibilitza, a més, les condicions contractuals per protegir a les seves empreses clients Nota de prensa medidas CESCE coronavirus

Llegir més


Recomanacions oficials davant COVID-19

Recomanacions pràctiques en relació a COVID-19 ( Coronavirus)    Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692   BOE-A-2020-3692         Arran de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, que ha entrat en vigor en data 12 de març. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434   Incapacitat Temporal   L’assistència mèdica així com el seu seguiment, serà assumit […]

Llegir més

« Noves entradesEntrades anteriors »
Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal