SERVEIS

Lloguer d’espais

ESPAIS

La Cambra compta amb sala d’actes, sales de reunions i aules de formació que poden ser utilitzades per les empreses per a dur a terme reunions de treball, presentacions i actes diversos.
Les sales i aules climatitzades, es poden equipar amb material divers: retroprojector, canó de transparències, televisió, etc.

SALES CAPACITAT
AUDITORI (1 Mòdul) 50 Persones
AUDITORI (2 Mòduls) 81 Persones
AULA 26 Persones
DESPATX 4 Persones
SALA VISITA 10/15 Persones

Tarifes i condicions

Tarifa de lloguer de sales

Totes les sales tenen un preu de 100 €/dia*.
*Dte a les empreses aportadores.

(*) El preu de l’aula inclou: canó, ordinador, pantalla, vídeo, projector.

 

L’horari al públic de la cambra és de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h i dijous també de 15.30 a 17.30.

Normativa per a la cessió de sales de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa

  • Les reserves s’efectuaran per escrit amb un mínim de 24 hores abans de la celebració de l’activitat, i restaran condicionades a l’acceptació de la Cambra de Comerç de Manresa i al seu pagament.
  • El pagament de les sales s’haurà d’efectuar amb un mínim de 24 hores abans de l’inici de l’acte, a excepció d’aquelles empreses amb les que s’hagi acordat una altra forma de pagament.
  • L’empresa usuària prohibirà l’accés a la sala un cop esgotat l’aforament autoritzat i vetllarà pel compliment de les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la naturalesa de l’acte que s’hi celebri.
  • Les sales han de quedar disponibles de manera puntual i un cop finalitzades les hores prèviament pactades.
  • En cas de fer publicitat d’un acte que es realitzi a la Cambra de Comerç de Manresa, únicament figurarà el nom de la Cambra sota la llegenda “Edifici de la Cambra de Comerç de Manresa” en el lloc on es col·loqui l’adreça, i mai serà més destacat que el nom de l’organitzador i el títol de l’acte, de manera que no indueixi a confusió respecte als organitzadors de l’acte.
  • L’incompliment d’aquestes normes comportarà per l’empresa infractora l’anul·lació de les reserves programades i la possibilitat de fer-ne d’altres.
  • La Cambra de Comerç de Manresa es reserva el dret d’anul·lar qualsevol reserva amb 24 hores d’antelació per motius institucionals i sota comunicació prèvia; sense dret a indemnització per cap concepte i amb el retorn de la quantitat satisfeta en concepte de reserva.
Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal