SERVEIS

Assessoria jurídica

El servei d’assessorament jurídic de la Cambra de Manresa vol facilitar a l’empresari el coneixement de la legislació que afecta a la seva activitat econòmica i assessorar-lo sobre la manera més adequada de resoldre els seus conflictes jurídic. El servei d’assessorament de Cambra destaca per la seva especialització en les àrees de Dret del comerç internacional i de Dret mercantil i societari. L’advocat Josep Gràcia, secretari general de la Cambra, és qui presta el servei.

Dret del comerç internacional
En l’àmbit societari i mercantil comprèn l’assessorament en les següents matèries.

 • Contractació comercial internacional (agència, distribució comercial, compravenda, transferència de tecnologia, entre d’altres).
 • Competència deslleial i defensa de la competència.
 • Responsabilitat per productes.
 • Inversions a l’estranger.
 • Solució de controvèrsies davant tribunals arbitrals i estatals.

En el marc de la Unió Europea i sobre els mecanismes legals per al cobrament de deutes entre empreses, l’assessorament s’entén al recolzament tècnic i jurídic per a l’ús de:

 • Procediment europeu d’escassa quantia.
 • Títol executiu europeu per a crèdits no impugnats.
 • Procés monitori europeu i ordre de pagament europea.

Dret mercantil i societari
En l’àmbit societari i mercantil comprèn l’assessorament en les següents matèries.•Constitució de societats mercantils (redacció estatuts i pactes parasocials).

 • Transmissió de participacions socials i accions.
 • Operacions d’ampliació i reducció de capital.
 • Responsabilitat dels administradors.
 • Responsabilitat Social i bon govern corporatiu.
 • Negociació, revisió o redacció de contractes mercantils (contractes de distribució, agència, franquícia, compravenda, transferència de tecnologia, entre d’altres.
 • Actes de competència deslleial.
 • Propietat industrial (patents, marques, entre d’altres).