SERVEIS

MEDIACIÓ CONCURSAL

Les Cambres són les prestadores del servei de mediació concursal, acord extrajudicial del pagaments en matèria concursal, tant per persones naturals empresaris com per persones jurídiques.

S’entén per mediació aquell mitjà de resolució de conflictes, sigui quina sigui la seva denominació, en la que dues o més parts intenten voluntàriament aconseguir per elles mateixes un acord amb la intervenció d’una persona mediadora.

La Cambra de Comerç de Manresa ha signat un conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Sabadell per a la prestació del servei de mediació concursal.

 

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Real Decret-llei 1/2015 de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat (les Cambres són les prestadores del servei de mediació concursal, acord extrajudicial de pagaments en matèria concursal, tant per persones físiques empresàries com per persones jurídiques).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-2109-consolidado.pdf

Ordre JUS/2831/2015, de 17 de desembre, per la que s’aprova el formulari per a la sol·licitud del procediment per assolir un acord extrajudicial de pagaments.

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/29/pdfs/BOE-A-2015-14225.pdf

 

SOL·LICITUD DE MEDIACIÓ CONCURSAL o MÉS INFORMACIÓ

Per a presentar una sol·licitud de mediació concursal o ampliar la informació sobre el servei adreceu-vos a:

mediacio@cambramanresa.org