Servei de protecció de dades

Serveis d’adequació a la normativa de protecció de dades vigents, Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i Real Decret 1720/2007 que desenvolupa la Llei Orgànica.

D’acord amb la Llei 15/1999 i el nou RD 1720/2007, les persones tant físiques com jurídiques, tenen l’obligació de garantir i protegir les dades de caràcter personal de que disposin en els seus fitxers, tant informàtics com en suport paper.

L’esmentada normativa estableix una sèrie d’obligatòries jurídiques a considerar per part de les empreses, i que es resumeixen en els següents punts:

  • Legitimització per processar dades, es a dir, comptar, si s’escau, amb el consentiment inequívoc dels afectats.
  • Legalitzar els fitxers que continguin dades de caràcter personal declarant-los i registrant-los a la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD).
  • Implantar a l’empresa les mesures de seguretat, es a dir, disposar del Document de Seguretat a que es refereix la Llei.
  • Auditar el nivell d’adaptació, quan s’escaigui.

Servei de legalització de pàgines web

Cambra Manresa ofereix tots els aspectes legals per adequar de manera legal les pàgines de les empreses de la demarcació. Des del nivell bàsics fins al tractament de dades dels usuaris, passant per les garanties necessàries per oferir un web amb comerç electrònic.

El servei de legalització de pàgines web garanteix la legalitat en els següents aspectes:

  • Adequació legal de pàgines web
  • Avís legal i condicions d’ús
  • Protecció de dades i política de privacitat
  • Adequació legal per butlletins o mailing amb fins comercials
  • Condicions generals de contractació (e-commerce)
Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal