TRÀMITS

Certificats d’origen

Què són?
Un certificat d’origen és un document la finalitat del qual és determinar amb tanta precisió com sigui possible l’origen de les mercaderies que s’importen o exporten.
L’origen de les mercaderies condiciona el tractament aranzelari que se’ls donarà en el moment de la seva entrada en el territori duaner de la UE, o del país tercer d’exportació, ja que aquests apliquen tipus aranzelaris segons el país d’origen.

On es tramiten?
El certificat d’origen s’expedeix a sol·licitud de l’interessat, realitzant-se la tramitació a les Cambres de Comerç. Per a la seva tramitació l’exportador ha d’aportar la prova documental que la mercaderia que es detalla ha estat produïda o manufacturada al país que s’esmenta. També, per la seva tramitació, la Cambra de Comerç de Manresa ha de disposar del REGISTRE DE SIGNATURES corresponent.

Quines condicions han de reunir?

  • Haver estat expedit per una autoritat o organisme que ofereixi les garanties necessàries i estigui degudament facultat per a això en el país en el qual s’expedeix el certificat.
  • Tenir totes les indicacions necessàries per a la perfecta identificació de la mercaderia, entre d’altres, les següents: naturalesa de la mercaderia, número de paquets, de pes brut i net, nom de l’expedidor, etc.
  • Certificar sense ambigüitat que la mercaderia és originària d’un país determinat.

Preu del certificat d’origen: 49.00 € (taxa sense iva)

Documentació

Model Certificat_origen

COM OMPLIR UN C.O.

Plantilla_CO_2020

REGISTRO FIRMAS EMPRESAS nota

Certificats d’origen on-line

Sol·licitud online

Posem a disposició de les empreses la possibilitat de sol·licitar els certificats d’origen comunitaris a través de la oficina virtual de tràmits.

 

Emplena aquest formulari de sol·licitud:

REGISTRO FIRMAS EMPRESAS nota

Envia’l a la Cambra a través del correu crovira@cambramanresa.org, juntament amb la còpia de l’escriptura de poders o nomenament del càrrec vigent.

Una vegada la Cambra disposi de la documentació t’habilitarà l’accés a l’oficina virtual de tràmits.

 

Enllaços per fer certificat d’origen on-line

  • Per fer sol.licitud certificat d’origen amb certificat digital

http://etramites.camaras.es/etramites/login?filter=1&idcc=69&locale=es&proceso=COC&tipoAcceso=2&accion=1

  • Acces a la plataforma per veure els tramits

http://etramites.camaras.es/etramites/login?filter=1&proceso=COC&tipoAcceso=2&accion=0&idcc=69

 

Preu del certificat d’origen: 49.00 € (taxa sense iva) + 3.70 € (servei plataforma + iva)

Documentació

COM OMPLIR UN C.O.

Quadern ATA

Què és un quadern ATA?
És un document d´admissió temporal de mercaderies en els països membre de la Cadena ATA i que substitueix als documents nacionals d’exportació i importació temporal.

Per a què serveix un quadern ATA?
Per a transportar mercaderies no peribles per a ser mostrades en fires i exposicions, per a transportar mostres comercials, per a moure mercaderies i equips necessaris per a la realització de treballs professionals.

On és pot viatjar amb el quadern ATA?
A més de 70 països d’arreu del món. La llista de països i les condicions d’utilització del document les podeu trobar en aquest enllaç.

On es tramita el quadern ATA?
Per a les empreses de la demarcació de Manresa a la Cambra de Comerç de Manresa.

Avantatges d´utilització del quadern ATA
Rapidesa d’expedició
Cost compartivament baix amb l´alternativa de règim d’admissió temporal de mercaderies.
Garantia única amb independència del nombre de països a visitar.

Quin cost té fer un quadern ATA?
A partir de 199 €.
S’ha de tenir en compte també el cost de l’aval necessari a presentar per un percentatge determinat del valor de la mercaderia.

Per saber quin percentatge d’aval és necessari consultar la llista de països membres del conveni ATA en el següent enllaç.

Podeu consultar més informació sobre els quaderns ATA en la documentació adjunta.

Solicitud Cuaderno ATA

Llistat

Certificats de lliure venda

És un document que per a certs casos o productes exigeix l’importador, pel qual se certifica que el producte és de lliure venda al mercat espanyol.

Preu del certificat de lliure venda: 49.00 € (taxa sense iva)

Registre de signatures de factura

En vendes a determinats països se sol·licita al venedor que les factures i altres documents vagin segellats i/o legalitzats per les Cambres de Comerç i/o altres entitats.
La Cambra de Comerç de Manresa pot visar aquests documents necessaris al tràfic mercantil per mitjà del reconeixement de les signatures dels mateixos. Per a poder dur a terme aquests visats, la Cambra de Comerç de Manresa disposa d’un registre de signatures que cal complimentar i lliurar a la Cambra.

Preu del visats de factures i documents: 49.00 € (taxa sense iva)

Registre d’exportador autoritzat

Tramitació del número d’exportador autoritzat davant de les administracions competents. Aquest registre permet expedir les mercaderies només amb la factura d’exportació, sense necessitat d’adjuntar el certificat de circulació.

Certificació d’empreses censades

En vendes a determinats països se sol·licita al venedor que les factures i altres documents vagin segellats i/o legalitzats per les Cambres de Comerç i/o altres entitats.

La Cambra de Comerç de Manresa pot visar aquests documents necessaris al tràfic mercantil per mitjà del reconeixement de les signatures dels mateixos. Per a poder dur a terme aquests visats, la Cambra de Comerç de Manresa disposa d’un registre de signatures que cal complimentar i lliurar a la Cambra.

Preu del visats de factures i documents: 49.00 € (taxa sense iva)

Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal