POLÍTICA de PRIVACITAT DADES CARÀCTER PERSONAL – RGPD

En compliment del RGPD (Reglament General de Protecció de dades), CAMBRA COMERÇ DE MANRESA informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen al omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de CAMBRA COMERÇ DE MANRESA i seran tractats amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre els productes que CAMBRA COMERÇ DE MANRESA ofereix.

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE MANRESA
  Muralla del Carme, 17-23, 2 planta (Ed. Can Jorba), 08241 Manresa
  CIF: Q-0873002-J
  Telf.: 93 8724222
  Correu electrònic: rgpd@cambramanresa.org
 2. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?
  Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de:

  • Permetre a la Cambra desenvolupar les diferents funcions público-administratives que la corporació te atribuïdes, en base a la normativa reguladora de les Cambres de Comerç; així com remetre informació d’interès empresarial, no comercial, igualment en el marc de les funcions público-administratives establertes a la normativa reguladora de les Cambres de Comerç; i possibilitar el compliment de les obligacions legals de la Cambra.
  • Permetre a la Cambra la prestació de serveis destinats a persones o empreses, a través de qualsevol de les possibles plataformes de comercialització; inclosa la remissió d’informació comercial sobre els mateixos.
  • Respondre a dubtes o preguntes plantejades a partir dels espais disposats a tal efecte al web o a través d’altres canals de comunicació.
  • Possibilitar la correcta gestió de la relació comercial entre els clients i/o proveïdors i la Cambra; i valorar el seu grau de satisfacció respecte als serveis de la Cambra.
  • Permetre la presa d’imatges als esdeveniments i actes celebrats i/o organitzats per la Cambra, per tal d’informar de la seva celebració i dur a terme una promoció dels mateixos.
  • Mitjançant la utilització de cookies al lloc web de la Cambra, possibilitar la navegació i ús del web per part dels seus usuaris, realització d’anàlisis i estadístiques al respecte, facilitar publicitat basada en els seus hàbits de navegació i permetre la connectivitat amb xarxes socials.
 3. Quan temps conservarem les seves dades personals?
  Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.
  En qualsevol cas, CAMBRA COMERÇ DE MANRESA conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.
 4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
  • Per al desenvolupament de les funcions público-administratives legalment atribuïdes: el tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic, en l’exercici de les atribucions que li confereix la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació.
  • Per a la gestió de la relació comercial amb clients (comercialització de serveis) i/o proveïdors: el compliment contractual o un interès legítim de la Cambra atenent a si es tracta d’un tractament necessari per donar compliment al contracte o es tracti d’un tractament associat a la gestió interna de la Cambra. (Realització d’auditories i controls interns, un interès legítim de la Cambra).
  • Per a la remissió d’informació, a propòsit de serveis de la Cambra, en cas que es tracti d’un consumidor/usuari de serveis de la Cambra: un interès legítim de promoció comercial amb previ consentiment atorgat.
 5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?
  Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a CAMBRA COMERÇ DE MANRESA en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent. El personal de CAMBRA COMERÇ DE MANRESA que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de CAMBRA COMERÇ DE MANRESA poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de CAMBRA COMERÇ DE MANRESA han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei. CAMBRA COMERÇ DE MANRESA ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció d eles dades personals.
 6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?
  Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.
  Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@cambramanresa.org acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació d ela seva baixa.
  Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
 7. Com s’obtenen les dades i quina és la relació d’informació personal emmagatzemada?
  Les dades són facilitades per el client/usuari o proveïdor o l’empresa a la qual representa o treballa, en el context de la prestació d’alguns dels serveis que la Cambra presta. La resta d’informació tractada és la relacionada amb les interaccions amb el client/usuari o preveidor a partir de la prestació dels serveis o bé de registres i autoritats públiques.
  Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació comercial, creació de factures, com per exemple nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.
 8. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat / backups i la seva ubicació?
  No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de marketing / comercial, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.
  Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.
 9. Quina es la Política de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?
  L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant connexió VPN i protocol SSL.
 10. Quina es la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?
  CAMBRA COMERÇ DE MANRESA ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.
  CAMBRA COMERÇ DE MANRESA ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris.
 11. Quina es la Política d’esborrat front baixes del servei?
  CAMBRA COMERÇ DE MANRESA desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.
 12. Qui és el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?
  CAMBRA COMERÇ DE MANRESA no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent.
  Independentment d’això, CAMBRA COMERÇ DE MANRESA ha designat a una persona com a DPD, per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a rgpd@cambramanresa.org
  En cas que CAMBRA COMERÇ DE MANRESA identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.
  L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de l’ informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a CAMBRA COMERÇ DE MANRESA mitjançant correu electrònic rgpd@cambramanresa.org o correu postal a: CAMBRA COMERÇ DE MANRESA C/ Muralla del Carme 17- 23 2a planta (edifici Can Jorba) 08241 Manresa.