La
Cambra

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE MANRESA

 

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha publicat en el DOGC núm.8915, de 15 de maig de 2023,  la Resolució EMT/1614/2023, de 8 de maig, de convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, de conformitat amb el Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de Cambres de Catalunya (DOGC núm. 8908 de 4 de maig).

Electors/es.

Tenen dret electoral actiu i passiu en les respectives cambres les persones naturals o jurídiques inscrites en l’últim cens aprovat per cada Cambra, que reuneixin els requisits d’edat i capacitat que preveu la legislació general electoral vigent.

Requisits per ser elegible com a membre del Ple per sufragi dels electors i de les electores.

Per ser elegible com a membre del ple per sufragi dels electors o electores, s’han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea, la d’un estat que sigui part de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu, o la d’un estat als nacionals del qual s’estengui, en virtut de l’acord o tractat internacional corresponent, el règim jurídic previst per a les persones anteriorment citades. Les persones d’una altra nacionalitat podran ser candidates, d’acord amb el principi de reciprocitat.

b) Tenir, com a mínim, una antiguitat de dos anys en l’exercici de l’activitat empresarial en l’àmbit de l’apartat anterior.

c) Formar part del cens de la cambra.

d) Ser elector o electora del grup, categoria i, si escau, subcategoria corresponent.

e) Ser major d’edat si es tracta d’una persona física.

f) Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

g) No incórrer en les causes d’inhabilitació que preveu la legislació de cambres.

Els requisits que assenyalen les lletres b), e) i f) s’hauran de tenir en la data en la qual finalitzi el termini de presentació de candidatures.

Presentació de candidatures per sufragi dels electors i de les electores.

Entre els dies 24 de maig i el 7 de juny de 2023, ambdós inclosos, les candidatures es presentaran en formulari normalitzat i suport paper davant la Secretaria de la Cambra. A cada candidatura s’han annexar els documents requerits en el formulari. La signatura de la persona candidata, o en el cas de persona jurídica, de la seva representació, s’haurà d’autentificar mitjançant diligència d’un dels mecanismes següents: certificat de la persona titular de la secretaria de la Cambra, certificació notarial o reconeixement bancari.

Presentació de candidatures a proposta de les organitzacions empresarials.

Entre els dies 24 de maig i el 7 de juny de 2023, ambdós inclosos, les organitzacions empresarials que tinguin reconeguda la condició de més representatives hauran de presentar, de manera conjunta o individual i en format electrònic, davant la secretaria de la Cambra, la llista dels seus candidats i candidates, tot complint els requisits formals i d’elegibilitat previstos en l’article 17 del Decret 85/2023.

Presentació de candidatures per electors i electores de major aportació voluntària.

Entre el 21 de setembre de 2023 a les 8 hores i el 27 de setembre de 2023 a les 14:30 hores. Aquestes candidatures hauran de complir els mateixos requisits formals i de presentació que les dels de sufragi dels electors i electores, més la d’annexar el compromís d’aportació anual superior a 450 € durant tota la legislatura.

Votacions per sufragi dels electors i les electores.

El vot de les persones electores s’emetrà per mitjans electrònics, bé de forma remota des de qualsevol ubicació, bé de forma presencial en el Col·legi electoral situat a la seu de la Cambra, en les següents dates.

Votacions de forma remota: ininterrompudament del 15 de setembre de 2023 a les 09:00 hores fins el 19 de setembre de 2023 a les 09:00 hores.

El vot electrònic es realitzarà mitjançant una plataforma electrònica amb una adreça URL habilitada a la següent web: https://www.cambramanresa.cat/

Els certificats electrònics qualificats admesos per a l’exercici del vot electrònic de forma remota són els que es publiquen a l’annex 4 de la Resolució  EMT/1614/2023 (veure llistat de certificats qualificats admesos a: https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/ , a l’epígraf Servicio de expedición de certificados electrónicos cualificados de firma electrónica dins de la secció Servicios Electrónicos de Confianza Cualificados).

Complementari a la identificació amb certificat electrònic, la persona electora haurà d’introduir, abans d’emetre el seu vot, un número de telèfon mòbil, que es contrastarà mitjançant un missatge SMS.

Votacions de forma presencial: el dia 20 de setembre de 2023 des de les 10:00 hores fins a les 17:00 hores.

Les persones físiques electoral emetran el seu vot de forma presencial després que la Mesa electoral els identifiqui amb el DNI o passaport vigents. Les persones jurídiques l’emetran mitjançant el seu representant després que la Mesa electoral els identifiqui amb DNI o passaport vigents més el poder de representació corresponent.

 

Informació complementària

Les secretaries de les cambres respectives resten a disposició de totes les persones interessades en el procés electoral,

personalment o als telèfons, fax, adreces de correu electrònic i webs que figuren al peu d’aquest anunci.

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa

Muralla del Carme, 17-23, 2ona planta (edifici Can Jorba)

Tel. 93 872 42 22 – Fax. 93 872 77 66

jgraciac@cambramanresa.org

www.cambramanresa.org

Horari d’atenció al públic:

Dilluns a divendres de 8 a 14:30 hores.

Dijous, a més, de 15:30 a 17:30 hores.