COMERÇ

Obertura festius

La Generalitat de Catalunya ha aprovat la relació de festius que configuren el calendari d’obertura autoritza de manera següent:

 

Any 2024: 7 de gener; 2 de juny; 7 de juliol; 12 d’octubre; 1, 6, 8, 15, 22 i 29 de desembre

 

(Els ajuntaments poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local.)

Horaris comercials

Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda al públic de mercaderies: horari general d’obertura al públic un màxim de 12 hores diàries, entre les 7’00h i les 22’00h, de dilluns a dissabte, amb l’obligació de tancar diumenges i festius no específicament autoritzats. Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis: horari d’obertura lliure.

Altres obligacions

Publicitat de l’horari adoptat. Dins dels paràmetres establerts l’horari d’obertura i tancament dels establiments comercials és lliure i tots els establiments comercials han d’exhibir l’horari adoptat de tal manera que sigui visible al públic des de l’exterior de l’establiment. Els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d’avançar el seu horari de tancament a les 20’00h. i els dies 1 de gener, i 25 de desembre han de romandre tancats.

Excepcions generals

a) 8 festius per a l’any 2017 que es determinen mitjançant l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, en que tots els comerços poden romandre oberts al públic. Aquests festius són: 8 de gener, 2 de juliol, 1 de novembre, 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre, més 2 festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.
D’acord amb el que preveu aquesta Ordre, els ajuntaments han de comunicar a la Direcció General de Comerç els 2 festius addicionals designats, abans del dia 30 d’octubre de 2015 en el cas de l’any 2016, i del dia 31 d’octubre de 2016 en el cas de l’any 2017. Els establiments comercials situats en municipis els ajuntaments dels quals no hagin presentat la comunicació preceptiva dins del termini previst podran obrir al públic els dies 1 de novembre i 4 de desembre en el cas de l’any 2016, i el dia 12 d’octubre i 3 de desembre en el cas de l’any 2017.

b) Tal i com preveu l’article 2 de l’Ordre EMO/156/2015, els ajuntaments poden substituir fins a dues dates del calendari general de 8 festius d’acord amb les condicions establertes a la Llei 3/2014, de 19 de febrer i a l’esmentada Ordre.

c) Els establiments dedicats essencialment a la venda de productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes i la venda de combustibles i carburants, no tenen cap limitació per determinar l’horari d’obertura dels seus establiments al públic.

d) Tampoc tenen cap limitació per determinar el seu horari d’obertura els establiments instal·lats en punts fronterers, estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.

e) Tampoc tenen cap limitació els establiments comercials situats en locals o recintes d’afluència turística com ara museus, monuments i centre recreatius turístics i que hi estiguin directament vinculats pel producte comercialitzat.

f) Tampoc tenen cap limitació els establiments comercials situats en establiments hotelers sempre que l’activitat que s’hi desenvolupi tingui caràcter permanent i no s’hi pugui accedir directament des del carrer.

g) Els establiments de venda personalitzada o en règim d’autoservei els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses comercials, que no pertanyin a grups o cadenes de distribució, sempre que la superfície de venda no superi l’establerta per reglament per al format d’autoservei (150m2), com a màxim, i tinguin una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana d’alimentació. Aquests establiments tenen l’obligació d’avançar el seu horari de tancament a les 20’00h els dies 24 i 31 de desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.

h) Les botigues de conveniència. Són establiments comercials amb una superfície de venda inferior a 500m2 i que distribueixen la seva oferta, de manera similar, entre tots i cadascun dels següents grups d’articles: -llibres, diaris i revistes-; -productes d’alimentació; -discos i vídeos-; i -joguines, regals i articles diversos-. Aquests establiments han de romandre oberts al públic divuit hores al dia com a mínim. Aquests establiments també hauran d’avançar el seu horari de tancament a les 20’00h els dies 24 i 31 de desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.

Excepcions especials

Les següents excepcions només podran ser aplicables quan hagin estat degudament autoritzades per l’administració competent d’acord amb el que estableix la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials.

a) Establiments comercials situats en municipis considerats com a turístics a efectes d’horaris comercials que en tot cas hauran d’avançar el seu horari de tancament a les 20’00h els dies 24 i 31 de desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.

b) Establiments comercials situats a l’entorn immediat dels mercats de marxants durant el mateix horari en què es faci el mercat.

c) Establiments comercials de menys de 150m2 situats en municipis de menys de 5.000 habitants.

Vendes especials

Són aquells tipus de venda a preus més baixos que els habituals amb regulació específica, i que només es poden dur a terme sota condicions legalment taxades. Són les rebaixes, les liquidacions i els saldos. Només en les vendes en règim de saldos i liquidacions és permesa la venda sota preu de cost.

Venda en liquidació

La venda en liquidació és la venda de caràcter excepcional i de finalitat extintiva de determinades existències de productes que, anunciada amb aquesta denominació o altra equivalent es produeix com a conseqüència de l’execució d’una decisió judicial o administrativa, o es duta a terme pel comerciant o per l’adquirent del negoci en algun dels casos següents: cessament total o parcial de l’activitat comercial; canvi o modificació substancial de l’orientació del negoci; canvi de local o realització d’obres d’importància en el mateix; i qualsevol supòsit de força major que obstaculitzi greument el normal desenvolupament de l’activitat comercial.
S’entén per obres d’importància i/o situacions de força major aquelles que inutilitzen temporalment una part important o la totalitat de la zona de vendes del local.
Es pot efectuar liquidació sobre qualsevol tipus de producte sempre i quan es trobi a l’estoc de l’establiment en el moment de presentar la comunicació.
Es pot dur a terme vendes en liquidació en temporada de rebaixes sempre i quan s’ajustin estrictament als supòsits legals previstos per aquest tipus de venda especial.
La venda en liquidació ha de començar d’acord amb les especificacions contingudes en la comunicació, en relació a la causa que l’origina. La durada màxima de la venda en liquidació serà, en tots els casos, d’un any.

Condicions per a la venda en liquidació
1) Que es produeixi alguna de les circumstàncies legalment establertes.
2) Presentar, amb un mes d’antelació com a mínim (per tal de que, si s’escau, puguin ser efectuades les comprovacions prèvies oportunes), a qualsevol de les oficines de l’OGE l’imprès de Declaració responsable corresponent.
3) No es pot publicitar la venda en liquidació amb una antelació superior a 8 dies.
4) El comerciant ha d’exhibir a l’establiment on s’efectuï la liquidació còpia de la comunicació presentada al Departament d’Empresa i Ocupació.

Venda en rebaixes

S’entén per venda en rebaixes quan els articles objecte de la mateixa s’ofereixen, en el mateix establiment en el que habitualment s’exerceix l’activitat comercial, a un preu inferior al fixat abans de l’esmentada venda. No es venda en rebaixes la d’aquells productes no posats a la venda en condicions de preu ordinari amb anterioritat, així com la dels productes deteriorats o adquirits a l’objecte de ser venuts a preu inferior a l’ordinari.
Per fer venda en rebaixes, no cal cap autorització ni comunicació a l’administració, només el compliment estricte de les condicions indicades.
La venda en rebaixes és una pràctica comercial opcional que durant la temporada de rebaixes es pot dur a terme, o no, i amb la durada que s’estimi convenient (màxim dos mesos).
No es pot començar fent algun tipus de venda promocional i enllaçar-la amb la venda en rebaixes o viceversa especialment quan la venda promocional consisteixi, com sol ser el més habitual, en vendre articles a preu inferior al seu preu ordinari, atès que es considera ampliació de la venda en rebaixes més enllà dels períodes legalment autoritzats.

Condicions per a la venda
1) La venda en rebaixes només es pot dur a terme en les temporades legalment autoritzades, una a l’hivern i una altra a l’estiu, amb una durada màxima de dos mesos.
2) Les reduccions de preu han de consignar-se exhibint al costat del preu habitual el preu rebaixat.
3) Els productes han d’haver estat a la venda abans de la temporada de rebaixes.

Temporades de rebaixes
Hivern: els dies comercialment hàbils per a l’establiment compresos entre el 7 de gener i el 6 de març, ambdós inclosos.
Estiu: els dies comercialment hàbils per a l’establiment compresos entre l’1 de juliol i el 31 d’agost, ambdós inclosos.

Venda de saldos

Es considera venda de saldos la d’aquells productes el valor del mercat dels quals es trobi manifestament disminuït a causa del seu deteriorament, desperfecte, desús o obsolescència, i per tant siguin ofertats a un preu inferior a l’habitual sense que comportin risc ni engany pel consumidor. Es pot efectuar amb caràcter ocasional o permanent.
No hi ha limitació de temps la durada de la venda ocasional de saldos. El temps depèn de quan s’exhaureixin els articles posats a la venda sota aquest règim de venda especial.
Es pot dur a terme vendes en règim de saldos en temporada de rebaixes, sempre i quan s’ajustin estrictament als supòsits legals previstos per aquest tipus de venda especial.

Condicions generals per a la venda de saldos
1) Que es tracti de productes que es trobin en alguna de les circumstàncies legalment establertes.
2) Cal que els productes objecte de venda de saldos hagin estat inclosos a l’estoc del venedor durant un període no inferior a 6 mesos.
3) Presentar, amb una antelació mínima de 7 dies, a qualsevol de les oficines de l’OGE l’imprès de Declaració responsable corresponent.
4) Els productes venuts en règim de saldos han de ser publicitats mitjançant una informació clara que identifiqui aquests productes, indicant quan es tracti de productes deteriorats, defectuosos o desaparellats aquesta circumstància de manera precisa i ostensible.