TRÀMITS

OGE Cambra

El Govern de la Generalitat de Catalunya va crear, a finals de 1990, l’Oficina de Gestió Unificada (OGU) per activitats empresarials, amb un doble objectiu:

 • concentrar en un únic punt tots el procediments que afectaven a una activitat industrial (finestreta única)
 • resoldre’ls amb celeritat

Amb el primer objectiu es pretenia simplificar el compliment reglamentari garantint la preservació de la seguretat, la salut i el medi ambient. El segon objectiu pretenia reduir els terminis per obtenir els permisos per a iniciar les activitats i s’aconseguí dotant a l’OGU de capacitat per a resoldre de manera immediata la majoria dels tràmits que s’hi presenten.

En el Decret 190/2005 de 13 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball i Indústria l’OGU va canviar de nom i des de llavors és l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), un canvi de nom que obeeix a la voluntat de convertir-se en la finestreta única de tramitació empresarial a Catalunya. És a dir, ser el punt de referència i la porta d’entrada dels empresaris a l’hora de fer tràmits amb la administració

En aquest sentit el nostre lema és:

Aconseguir que l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) funcioni com a únic punt de tramitació per a les empreses i que a través de la resolució immediata i la simplificació dels tràmits, la proximitat i les noves tecnologies, doni servei a empresaris i professionals i els faciliti l’acompliment de les seves obligacions davant l’Administració.

L’OGE actualment gestiona, de manera unificada, d’una banda els tràmits que cal iniciar per la posada en marxa o modificació substancial d’una activitat industrial o turística i que són competència d’una sèrie de Departaments de la Generalitat de Catalunya.

L’OGE té, doncs, un àmbit competencial que afecta a les activitats empresarials industrials, les turístiques, els professionals instal·ladors acreditats pel Departament, etc. i actua sobre tot el territori de Catalunya a través de la seva xarxa de punts OGE i OGE-Cambra.

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalempresa

Compromisos de l’OGE

Fidels al nostre lema, en la nostra tasca de cada dia cerquem que el compliment de les obligacions administratives de les empreses en relació als tràmits que gestiona suposi la mínima càrrega necessària.

Per això es compromet a:

 • Oferir una informació clara, completa i adequada a qualsevol consulta sobre les tramitacions que té encomanades i, en el seu cas, resoldre-les amb la màxima celeritat.
 • Tenir personal format i oficines a l’abast dels seus clients amb l’objectiu de minimitzar el temps necessari per resoldre les tramitacions
 • Promoure mecanismes que permetin oferir els seus serveis sense necessitat que els clients es desplacin a les seves oficines
 • Impulsar la simplificació en el compliment de les obligacions administratives tant en sentit d’evitar càrregues innecessàries com en el d’unificar les tramitacions que estiguin relacionades
 • Impulsar l’OGE com a punt de referència de l’Administració per a la resolució de les obligacions administratives de les empreses.
 • Establir mecanismes de participació de tot el personal de l’oficina en la millora de prestació dels serveis de l’OGE.
 • Mantenir un sistema de Gestió de la Qualitat per assolir una millora contínua en la satisfacció dels nostres clients.
 • Millorar contínuament l’eficàcia del sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb la norma UNE ENISO 9001:2000 en què estem certificats.
 • Oferir la millor atenció personalitzada emetent, si s’escau, un dossier informatiu amb els tràmits que cal iniciar en cada cas, els requeriments documentals que cal presentar i les taxes corresponents a cada tràmit. Les vies d’accés a aquesta informació són:
 1. Visita en oficina: Lliurament del dossier de manera immediata en finalitzar la visita
 2. Telèfon per a la tramitació: Assessorament i resposta per telèfon a les Internet consultes de tramitació. Tramesa del dossier
 3. Internet: Informació instantània sobre tramitació
 4. Per correu electrònic: emacias@cambramanresa.org