En el marc del PRTR, Cámara de España està gestionant el Programa de “Mentoring i Suport a la Internacionalització”.

Dins d’aquest marc d’actuació, a continuació presentem una nova línia d’ajuts:

CERTIFICACIÓ INTERNACIONAL:

Objectiu:  Donar suport a les empreses espanyoles en l’obtenció de les certificacions per a la comercialització internacional dels seus productes o serveis fora de la UE, amb la finalitat d’accedir a nous mercats i/o clients, així com millorar el valor afegit de les seves exportacions.

Les idees clau d’aquesta línia d’ajuda són:
– Dirigides a pimes de tota Espanya amb un volum de facturació superior a 1 milió d’euros.
– Ajuda màxima de 20.000 € sobre un pressupost màxim de despesa de 25.000 € (MRR aporta el 80%).
– Es cobreixen les despeses associades a les certificacions necessàries per a la comercialització de productes i/o serveis fora de la Unió Europea.
En el cas que no es tracti d’una certificació obligatòria per a accedir al mercat en qüestió, caldrà acreditar la condició d’empresa exportadora i indicar el mercat per al qual es vol dirigir aquesta certificació, a més, en aquests casos i durant la fase d’instrucció, sol·licitarem a les empreses un informe en el qual ens haurà de detallar per què li resulta necessària (encara que no sigui obligatòria) aquesta certificació i de quina forma incrementarà la seva posició en el mercat concret.
– S’admeten despeses ja realitzades, sempre que la data de pagament d’aquests sigui posterior a l’1 de gener de 2023.

Aquesta convocatòria ja ha estat publicada i es podran presentar sol·licituds fins al 30 de setembre, us adjuntem el link a aquesta, https://sede.camara.es/sede/tramites/tr0000004989.

Accedeix a la convocatòria: Convocatoria Línea Ayudas Certificación Internacional_Programa Mentoring CCE