La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, juntament amb la Cambra de Comerç de Manresa, han posat en marxa el Programa Ciberseguretat, en el marc del Programa Operatiu “Programa Operatiu pluriregional d’España FEDER 2014-2020”, dins de l’Eix 2 “Millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l’accés a aquestes”, en el marc de la prioritat d’inversió “Desenvolupament de productes i serveis de TIC, comerç electrònic i una major demanda de TIC”, i que contribueix a la consecució de l’objectiu específic OE.2.2.1.

Aquest Programa té com a objectiu impulsar l’ús segur i fiable del ciberespai, protegint els drets i les llibertats dels ciutadans i promovent el progrés soci econòmic. Així com capacitar a les pimes a prevenir els principals riscos en Ciberseguretat, assumibles per elles mateixes, per a garantir que els Sistemes d’Informació i Telecomunicacions que utilitzen, posseeixen un adequat nivell de Ciberseguretat. Es tracta, en definitiva, de contribuir a la transformació digital de les PIME, microempreses i autònoms (Veure
Annex I Descripció del Programa).

El Programa es materialitza a través de les següents accions de suport directe:
a. Fase I: Diagnòstic Assistit en Ciberseguretat. En aquesta fase, s’inclou un sistema de diagnòstic assistit i personalitzat, que permet realitzar una anàlisi exhaustiva del nivell de ciberseguretat de la pime i les seves possibilitats de millora de la protecció mitjançant l’estudi de la seva dependència de les TIC, riscos cibernètics als quals s’exposa, cultura de seguretat de la informació i protocols d’actuació, que permet conèixer la situació de l’empresa destinatària.

L’anàlisi tindrà en compte aspectes tècnics, organitzatius, reguladors i normatius, entre altres.

A més, s’analitzarà: la infraestructura tecnològica implantada en l’empresa i les característiques particulars de la seva utilització, el grau de conscienciació de la direcció en matèria de ciberseguretat, el coneixement i la capacitació del conjunt de l’empresa, així com, la capacitat de l’empresa per a portar cap projectes.

També s’estudiarà l’adopció de procediments i solucions tecnològiques que permetin mitigar o eliminar els regs associats a l’ús d’equips connectats a internet, així com les metodologies utilitzades per a garantir el compliment de bones pràctiques per part dels empleats i terceres parts involucrades en el tractament d’informació o la utilització de tecnologies de la informació.
Finalment, s’estudien les mesures de protecció en matèria de ciberseguretat instaurades i s’avalua el grau de compliment de la normativa i legislació vigent.

Per a l’execució d’aquesta fase, el Programa comptarà amb una xarxa d’Assessors Tecnològics, pertanyents a les Cambres, especialitzats i formats en la metodologia del Programa, que dinamitzaran i donaran suport al desenvolupament del mateix i seran el referent o suport de les empreses destinatàries a nivell local.

Una vegada conclòs el diagnòstic es continuarà amb l’elaboració, per part de l’Assessor Tecnològic de la Cambra, d’un Pla Director de Seguretat.

b. Fase II: Implantació. Després de la seva participació en la primera fase del Programa, i sempre en funció de la disponibilitat pressupostària, l’empresa podrà participar en la Fase II. Es continuarà amb l’elaboració, per part de l’Assessor Tecnològic de la Cambra, d’un o diversos Documents de Definició de Projecte, que serviran com a base per a la sol·licitud d’ofertes a proveïdors i l’elaboració del Pla personalitzat d’Implantació.

Aquest Pla Personalitzat d’Implantació recollirà les característiques dels projectes a implantar, els proveïdors seleccionats lliurement per l’empresa per a escometre els mateixos i el finançament compromès. Per a cada projecte es definiran els conceptes i costos elegibles, així com els terminis d’execuciói justificació de la inversió realitzada.

Una vegada que l’empresa compta amb el corresponent Pla Personalitzat d’Implantació consensuat, empreses externes a les Cambres realitzaran la implantació de les solucions que les empreses beneficiàries desitgin implantar, recollides en el Pla Personalitzat d’Implantació i l’Assessor Tecnològic de la Cambra realitzarà el seguiment d’aquestes implantacions tant amb l’empresa beneficiària com amb els proveïdors, que es materialitzarà en un Informe.

Modelo Convocatoria ayudas Ciberseguridad ORDINARIA

Anexo 07. Descripción Ciberseguridad

Anexo 09. Declaraciones responsables Ciberseguridad

Anexo 10. Convenio DECA empresa Ciberseguridad

Anexo 11 Condiciones participación, tipología y justificación gastos elegibles

Listado admitidos CIBERSEGURIDAD