A partir del dia 30 de setembre de 2023, la importació de certs productes siderúrgics està subjecta a la presentació d’una prova en la qual s’especifiqui que en la seva fabricació no s’han utilitzat insums de ferro o acer originaris de Rússia.

La mesura és aplicable segons el R/UE 833/2014 L-229 (31-07-2014) que estableix prohibicions i restriccions al comerç amb Rússia amb motiu de la guerra d’Ucraïna.

L’article 3 octies estableix, a partir del 30/09/2023, la prohibició d’importar o adquirir, directa o indirectament, els productes siderúrgics enumerats a l’Annex XVII, quan es transformin en un tercer país incorporant productes siderúrgics originaris de Rússia enumerats en aquest mateix Annex.

S’estableixen les següents excepcions per als productes inclosos a l’Annex XVII que utilitzin en la seva fabricació productes originaris de Rússia classificats a les partides:

7207.11: la prohibició s’aplicarà a partir de l’1 d’abril de 2024 7207.12.10 i 7224.90: la prohibició s’aplicarà a partir de l’1 d’octubre de 2024 Per garantir l’aplicació de la prohibició, el mateix article estableix l’obligació que l’importador de la UE aporti proves del país d’origen dels insums de ferro i acer utilitzats en un tercer país per a la transformació dels productes siderúrgics importats a la Unió. Per tant, la mesura afecta qualsevol origen diferent de Rússia.

Els següents documents poden considerar-se prova suficient del país d’origen del ferro o de l’acer utilitzats com a insums:

a) En el cas de productes semiacabats:

El certificat d’assaig en fàbrica (MTC) en què s’estableix el nom de la instal·lació on té lloc la producció, el nom del país corresponent al número tèrmic (país de la cullera de fusió) juntament amb la classificació a nivell de subpartida (codi de sis dígits) del producte.

b) En el cas de productes acabats:

El certificat de prova de fàbrica (MTC) o certificats de prova de fàbrica (MTCs), si tota la informació rellevant no es pot resumir en un sol MTC que inclogui:

el nom del país i el nom de la instal·lació corresponent al número tèrmic (país de la cullera de fusió) juntament amb la classificació a nivell de subpartida (codi de sis dígits), i

el nom del país i el nom de la instal·lació on es realitzen les següents operacions de transformació, segons convingui:

Laminat en calent Laminat en fred Recobriment metàl·lic per immersió en calent Recobriment metàl·lic electrolític Recobriment orgànic Soldadura Perforació/extrusió Embutició/Pelat Soldadura ERW/SAW/HFI/Làser El certificat de prova de fàbrica (MTC) s’ha d’indicar a la casella 44 del DUA amb el codi Y824.

L’importador és responsable de la informació proporcionada al MTC o MTCs i presentada davant de l’aduana de l’Estat membre d’importació com a prova del país d’origen dels insums siderúrgics utilitzats.

En cas de dubte raonable, les autoritats aduaneres podran exigir qualsevol prova addicional, com certificats complementaris de proves de fàbrica independents, per a les diferents etapes de transformació per les quals hagi estat sotmès el producte. Tots els MTC han de ser coherents entre si. L’importador ha d’aplicar la deguda diligència per garantir l’exactitud de la informació proporcionada.