INSCRIPCIO SOL.LICITUDS EXCLUSIVAMENT A  https://sede.camara.es/sede/manresa  

Oberta del 6 d’abril de 2023 a les 9.00 hores fins el 30 de maig de 2023 a les 14.00 hores

Objectiu

El Programa TIC Cámaras té com a objectiu la transformació digital de les pimes, ajudant-les a integrar eines competitives digitals claus en la seva estratègia ia maximitzar les oportunitats que la digitalització els ofereix per reactivar la seva activitat, millorant la seva productivitat i competitivitat com a mesura per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19,

El programa està orientat cap a les necessitats específiques de les empreses en aquests moments i posa a disposició de les pimes, a través de les Cambres de Comerç, el suport necessari per al seu processos de digitalització i incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació ( TIC), donant així resposta al Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19, que determina com a objectius essencials i prioritaris en aquest àmbit: ” preparar i dotar dels recursos necessaris a les pimes per al seu desenvolupament digital, així com millorar els serveis d’assessorament personalitzat a les PIMES i acompanyament en el seu esforç de digitalització “.

Aquest Programa s’inscriu en l’Objectiu Temàtic 2 “Millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l’accés a les mateixes” del “Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020”, en el marc de l’ títol de la prioritat d’inversió “Desenvolupament de productes i serveis de TIC, comerç electrònic i una major demanda de TIC”, i contribueix a la consecució de l’objectiu específic OE.2.2.1. “Desenvolupar l’economia digital, incloent el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de l’empresa espanyola”.

En aquest objectiu específic es persegueix, en el període 2014-2020, desenvolupar i millorar les eines i solucions TIC per a l’empresa per tal d’incrementar l’oferta de serveis TIC i adaptar-la a les demandes reals dels negocis, aconseguint així millorar el grau d’equipament i solucions TIC de les pimes i micropimes. Es pretén amb això, d’una banda millorar els seus processos productius perquè puguin guanyar competitivitat, i que hi hagi una significativa incorporació de les empreses a el món de el comerç electrònic, no només com a instrument complementari a les seves formes tradicionals de venda, sinó com a àrea principal a una majoria d’elles.

Més concretament, el Programa TICCámaras té com a objectius principals els següents, que ajudaran a la consecució de l’objectiu específic abans esmentat:

Fons Europeu de Desenvolupament Regional 

– Que les empreses facin un ús més eficient i intensiu de les TIC per tal que siguin més dinàmiques en la seva operació diària, augmentin la seva productivitat, millorin la seva competitivitat, estalviïn costos mitjançant processos i eines més eficients, tinguin més capacitat d’aprofitar les oportunitats comercials a la Xarxa i, en definitiva, siguin més innovadores i productives.

– Que les empreses descobreixin noves formes d’aportar valor als seus clients mitjançant l’ús de les TIC, creant així un avantatge competitiu sostenible en el temps.

– Actuar d’aglutinador i potenciador dels beneficis de l’oferta TIC perquè aquesta arribi a el teixit empresarial espanyol.

– Donar suport a les empreses destinatàries en la implantació de solucions TIC que millorin la seva competitivitat i productivitat.

– Afavorir la transferència de tecnologia i coneixement des d’organismes i institucions públiques i privades a les empreses destinatàries.

Els avantatges que el Programa TICCámaras proporciona a les empreses participants es resumeixen a continuació:

  • Inversió mínima
  • Millora de la productivitat i de la gestió de processos
  • Posicionament de la marca
  • Millores econòmiques: estalvi de costos, reducció de càrregues, augment d’ingressos, estalvi de temps
  • Major capacitat innovadora

 

Contingut

El Programa TICCámaras s’orienta cap a les necessitats específiques de les empreses, mitjançant el desenvolupament d’una metodologia mixta en el suport en el procés d’implantació de solucions i difusió de el coneixement.

En aquesta convocatòria extraordinària el programa se centrarà en oferir ajudes econòmiques per a la transformació digital de les pimes.

 

Fase II – Ajudes Econòmiques per al Pla d’Implantació de les TIC

En esta fase, proveedores externos a las Cámaras, libremente elegidos por las empresas beneficiarias, realizan la implantación de las soluciones establecidas en el Diagnóstico. El importe máximo financiable es de 7.000 €, si bien las implantaciones podrán ser de mayor cantidad.
Esta fase es prefinanciada y cofinanciada en un 50% por las empresas beneficiarias.
Las empresas pueden acogerse directamente al plan de ayudas si han participado en el último año en el Programa TICCámaras o en un Programa similar de Asesoramiento en la incorporación de las TIC en las pymes, de organismos de Promoción de las TIC de las Comunidades Autónomas, de organismos públicos
regionales o locales o de Cámaras de Comercio, siempre que cumplan los requisitos de indicados en la convocatoria y en sus anexos.

Convocatoria TICCámaras_ORDINARIA

Descripción TICCámaras_2023

Declaraciones responsables TICCámaras

Convenio DECA empresa TICCámaras

2023_Anexo IV. Condiciones participación, tipología y justificación gastos elegibles

SEGUNDA TIC CAMARAS Empresas admitidas