La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, juntament amb la Cambra de Comerç de Manresa, han posat en marxa el Programa Indústria 4.0, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu “Programa Operatiu pluriregional d’España FEDER 2014-2020”, dins de l’Eix 2 “Millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l’accés a aquestes”, en el marc de la prioritat d’inversió “Desenvolupament de productes i serveis de TIC, comerç electrònic i una major demanda de TIC”, i que contribueix a la consecució de l’objectiu específic OE.2.2.1. “Desenvolupar l’economia digital, incloent-hi el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de l’empresa espanyola”.

Aquest Programa té com a objectiu la implantació de tecnologies habilitadores per a impulsar l’evolució del sector industrial espanyol cap a la denominada Indústria 4.0, com a eines claus en la seva estratègia empresarial, desenvolupant d’aquesta manera la millora de la seva competitivitat gràcies a una gestió i producció més eficient, a la generació de noves oportunitats de comercialització o creant nous productes i/o serveis (Veure Annex I Descripció del Programa).

El Programa es materialitza a través de les següents accions de suport directe:
a. Diagnòstic Assistit en Indústria 4.0. per a la realització d’un diagnòstic que permeti conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, així com el seu nivell de transformació digital. En aquest procés de diagnòstic, a més es realitza una anàlisi exhaustiva del nivell d’aprofitament actual i potencial de les TIC en general (aplicació de TIC existents, identificació
d’àrees estratègiques on les TIC poden convertir-se en oportunitats de millora de la competitivitat, etc.), però també focalitzant l’ús actual de les tecnologies habilitadores, que permet conèixer l’esquema  i situació del nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat.

Un altre punt d’anàlisi serà el grau d’utilització de tècniques Llegeixin en l’estructura organitzativa de l’empresa.

Finalment, s’estudiaran els principals processos productius de les empreses diagnosticades.

Al costat d’això també s’analitza la gestió de la innovació que està realitzant i la seva estratègia vinculada a aspectes mediambientals. Aquest diagnòstic conclou amb una sèrie de recomanacions (de millora de processos, tecnològiques i d’innovació) i s’identifiquen possibles actuacions de millora a través del desenvolupament de solucions innovadores i de la implantació de tecnologies habilitadores a nivell de gestió, producció, logística, màrqueting i comercialització.

b. Fase II: Ajudes econòmiques per a la implantació. Després de la seva participació en la primera fase del Programa, i sempre en funció de la disponibilitat pressupostària, l’empresa podrà participar en la Fase II. Es continuarà amb l’elaboració, per part de l’Assessor Tecnològic de la Cambra, d’un o diversos Documents de Definició de Projecte, que serviran com a base per a la sol·licitud d’ofertes a proveïdors i l’elaboració del Pla personalitzat d’Implantació.
Aquest Pla Personalitzat d’Implantació recollirà les característiques dels projectes a implantar, els proveïdors seleccionats lliurement per l’empresa per a escometre els mateixos i el finançament compromès. Per a cada projecte es definiran els conceptes i costos elegibles, així com els terminis d’execució i justificació de la inversió realitzada.

Anexo 06A. Modelo Convocatoria Industria 4.0_ORDINARIA

Anexo 07. Descripción Industria 4.0

Anexo 11. Condiciones participación, tipología y justificación gastos elegibles

Anexo 09. Declaraciones responsables Industria 4.0

Anexo 10. Convenio DECA empresa Industria 4.0

Listado de admitidos Industria 4.0