Demografia empresrial a Espanya ,tendències i regularitats : el problema de la grandària

 

La reduïda grandària de l’empresa espanyola ens allunya dels nivells de productivitat dels països més desenvolupats de l’OCDE.
Les polítiques públiques que afecten a les empreses han de dissenyar-se per afavorir el seu creixement.
El teixit empresarial és el pilar sobre el qual s’assenta la capacitat innovadora i el creixement dels països. En l’estudi titulat “Demografia empresarial a Espanya: tendències i regularitats”, elaborat per José Carlos Fariñas i Elena Huergo per FEDEA, s’ofereix una actualització i un resum de les característiques de la demografia empresarial a Espanya.

 

Durant la crisi han desaparegut en termes nets entorn del 10% dels més de 3 milions d’empreses existents en l’actualitat. El segment més afectat han estat les empreses petites i mitjanes.

 

A Espanya una gran proporció de l’ocupació i del valor afegit es concentra en microempreses i empreses petites. Per exemple, el pes relatiu que té l’ocupació de les microempreses espanyoles duplica el que tenen aquest tipus d’empreses a Alemanya. Un dels trets empresarials en el qual hi ha més diferències entre Espanya i països com Alemanya, EUA, Regne Unit o França és el fort pes relatiu que tenen les empreses petites i l’escassa presència relativa d’empreses grans.

 

Les raons demogràfiques per les quals Espanya té una proporció de pimes joves (fins a 5 anys d’edat) major que la mitjana dels països de l’OCDE són de dos tipus: les taxes d’entrada de noves empreses són més elevades que en la mitjana dels països de l’OCDE i el creixement de les empreses supervivents és menor. Tot això coincidint amb taxes de supervivència reduïdes. En termes relatius respecte als països de l’OCDE, a Espanya es creen moltes noves empreses però poques d’elles aconsegueixen consolidar la seva posició i créixer fins a convertir-se en grans.

 
La grandària de les empreses guarda una estreta relació positiva amb la productivitat. Les empreses més grans tenen nivells de productivitat més elevats que les empreses petites. Una de les conseqüències que l’ocupació estigui molt concentrat en l’estrat de microempreses és la menor productivitat de l’economia espanyola respecte als quatre majors països de la UE. Amb els nivells actuals de productivitat de les empreses espanyoles, un canvi en la distribució de grandàries que ens aproximés als socis grans de la UE incrementaria el nivell de productivitat del nostre país entre el 10% i el 15%.

 

A més de factors com la dotació de capital humà o la intensitat del capital tecnològic, sobre la grandària empresarial influeix també de manera significativa l’entorn institucional que regula les condicions d’entrada al mercat i que condiciona el creixement de les empreses. Encara que s’han realitzat reformes en els últims anys per incrementar la facilitat de fer negocis i reduir els obstacles a la iniciativa empresarial, Espanya encara es troba allunyada de les economies amb millor acompliment en aquests aspectes i clarament per darrere d’EUA, Regne Unit, Alemanya o França, segons posen de manifest els indicadors que publica el Banc Mundial en el seu informe Doing Business i l’OCDE en el seu índex d’obstacles a la iniciativa empresarial. En concret, la proliferació de tràmits i pràctiques regulatòries a nivell regional i local, així com l’existència de llindars de grandària en múltiples regulacions empresarials són elements que actuen com a barreres al creixement de les empreses espanyoles.

 

En el seu últim informe sobre l’economia espanyola l’OCDE indica que Espanya és un país amb excés de regulacions vinculades a la grandària de les empreses i que aquestes poden afectar negativament al creixement empresarial. Tenim un problema de grandària insuficient en l’empresa espanyola que ens allunya dels nivells de productivitat dels països més desenvolupats de l’OCDE. Una condició necessària per corregir-ho, encara que no suficient, és que les polítiques públiques i reglamentacions que afecten a les empreses estiguin dissenyades per afavorir el seu creixement.

 

 

Demogradia empresarial a Espanya – Tendències i regularitats

 

Presentació estudi Demogradia empresarial a Espanya