A continuació mirem de resoldre alguns dels dubtes que poden sorgir a les empreses en relació a la crisi provocada per l’epidèmia de Covid-19:

Sol·licitud voluntària de concurs
Moltes societats i/o empreses i persones físiques poden entrar en situació d’insolvència a causa de la crisis sanitària actual. L’article 5 de la Llei Concursal estableix l’obligació de presentar concurs dins del termini de dos mesos des que s’hagués conegut la situació d’insolvència. L’incompliment del referit termini podria comportar la declaració de “concurs culpable”. Ara bé, l’article 43 del RDL 8/2020 preveu que mentre duri l’estat d’alarma el deutor NO té l’obligació de sol·licitar la declaració de concurs. Aquest article el podem relacionar amb la disposició addicional segona del Real Decret 463/2020 (Estat d’Alarma) per la qual se suspenen i interrompen els terminis processals. Per tant, si escau, el termini de dos mesos previst en la Llei concursal començaria a comptar un cop aixecat l’estat d’alarma.

Convocatòria de junta general per existència de causa de dissolució de desequilibri patrimonial
Una causa legal de dissolució són les pèrdues que redueixin el patrimoni net de la societat a una xifra inferior a la meitat del capital social. Tradicionalment, la jurisprudència ha interpretat que els balanços socials s’han de controlar, almenys, amb una periodicitat trimestral, però si els estatuts parlen de que l’òrgan d’administració s’ha de reunir de forma mensual o bimensual, hauríem de tenir en compte aquests terminis de control. Davant aquesta causa de dissolució, l’administrador té l’obligació de convocar, en un termini de dos mesos, a la junta general per a què, si escau, adopti l’acord de dissolució o en remogui la causa. L’article 40.11 del RDL 8/2020 suspèn l’aplicació de l’anterior termini durant l’estat d’alarma.

Causa legal de dissolució social per paralització dels òrgans de govern que impedeixin el seu funcionament
Existeix com a causa legal de dissolució social la paralització dels òrgans socials. Aquesta causa no es veu afectada per l’estat d’alarma perquè s’han adoptat mesures per permetre la continuïtat dels òrgans de govern social, en permetre el seu funcionament online (veure apartats 1 i 2 de l’article 40 RDL 8/2020).

Responsabilitat administradors: Agreujament de la insolvència per la situació de crisis sanitària
En situacions de crisi, o de causa de dissolució, o d’insolvència, els administradors socials tenen el deure d’actuar diligentment, convocant la junta general per a què adopti els acord pertinents, o presentant la declaració de concurs, etc. L’incompliment d’aquest deure pot comportar la responsabilitat personal dels administradors en relació als deutes socials posteriors a la producció del fet habilitant.

Llei Societats de Capital
Artículo 367. Responsabilidad solidaria de los administradores.1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior

Les situacions d’insolvència es poden presentar, però també agreujar per la situació de crisi sanitària. L’impossibilitat del normal desenvolupament de l’activitat econòmica –pèrdua d’ingressos- i el manteniment de les obligacions de tot tipus pot provocar la insolvència, que igualment es podria haver agreujat per l’ajornament i diferiment en la presa de decisions dels òrgans de govern social.
L’article 40.12 del RDL 8/2020 estableix que si la causa de dissolució de la societat es produeix durant l’estat d’alarma, els administradors no respondran dels deutes socials que es produeixin (contraigan) durant aquest període. Noti’s que aquest article parla de “contraigan”, no diu “degenven”, cosa que ens fa interpretar que es refereix a obligacions que neixin durant l’estat d’alarma, i no obligacions prèvies a l’estat d’alarma, el compliment de les quals meriti durant aquest període.

Conclusió
Durant l’estat d’alarma, els òrgans socials, en especial els administradors de societats mercantils, són plenament operatius. La situació excepcional que es viu fa recomanable que els administradors siguin especialment diligents en el coneixement i control econòmic, financer i patrimonial de la societat. Això no obstant, tota actuació que els hi és deguda als administradors es posposa a la finalització de l’estat d’alarma i durant al termini de dos mesos ulterior. A més, certes decisions que es prenguin durant l’estat d’alarma (noves obligacions socials), no computarien, si fos el cas i es donessin tots els altres requisits necessaris, en possibles responsabilitats personals dels administradors.

Cautela: A ningú s’escapa que els fets ens sobrepassen i la situació jurídica de ben segur estarà sotmesa a canvis.