Ajudes directes per reforçar la solvència d’autònoms i empreses

 

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, que mobilitza 11.000 milions d’euros en ajudes directes a les empreses, mitjançant subvencions, reducció de costos i reforç del seu capital.

 

Aquests ajuts s’adreçaran a empreses viables en els sectors més afectats per la pandèmia, per tal de canalitzar els recursos a el conjunt de l’economia i reduir el risc d’un sobre endeutament que pugui perjudicar la recuperació econòmica.

 

L’objectiu és seguir protegint el teixit productiu, mantenir l’ocupació, prevenir un impacte negatiu en les finances públiques i en el sistema financer i, en darrer terme, evitar un impacte estructural en l’economia. Per a això, la norma estableix diversos instruments perquè empreses i autònoms puguin fer front al pagament de factures amb proveïdors, costos fixos i altres deutes, financeres i no financeres, millorant així els seus balanços i garantint el manteniment dels seus negocis.

 

Les noves mesures, al costat de les ja acordades per a aquest any, suposen un esforç fiscal d’ajudes directes per protegir el teixit productiu, l’ocupació i la sanitat que supera el 2% de l’PIB. Unes mesures entre les quals es troben els recursos transferits per l’Estat a les comunitats autònomes i que estan permetent ja que es mobilitzin 2.000 milions d’euros per ajudar a autònoms i empreses en els seus territoris.

 

Aquests ajuts s’uneixen a altres mesures ja vigents, com les moratòries per al pagament d’impostos i cotitzacions a la Seguretat Social i altres moratòries per a la devolució dels crèdits públics, crèdits hipotecaris i préstecs sense garantia hipotecària amb entitats financeres, o el pagament de lloguers en el cas d’autònoms o persones vulnerables.

 

Així mateix, complementen els diferents paquets de mesures posats en marxa per donar suport a autònoms i empreses l’any passat, amb una mobilització d’ajuts de l’20% de l’PIB que situa la resposta espanyola a les conseqüències socials i econòmiques de la COVID-19 entre les més elevades dels països de la UE.

 

Quatre eixos d’actuació

 

L’allargament de la crisi sanitària i els efectes en l’economia de les mesures adoptades per frenar la seva expansió fan necessari aprovar nous ajuts per reforçar la solvència i evitar un deteriorament patrimonial d’empreses viables.

 

Amb aquest objectiu es creen tres fons d’ajudes a empreses viables la situació patrimonial s’hagi deteriorat com a conseqüència de la pandèmia per un total de 11.000 milions d’euros. A més a s’amplia la vigència d’algunes mesures en l’àmbit concursal fins a final de 2021.

 

Condicions per als ajuts

 

La recepció de totes aquestes ajudes estarà condicionada al fet que les empreses receptores no tinguin el seu domicili en un paradís fiscal, no estiguin en concurs ni hagin cessat l’activitat en el moment de la sol·licitud, es troben a l’corrent de pagaments de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i no reparteixin dividend ni augmentin els salaris del seu equip directiu durant un període de dos anys, així com a el manteniment de la seva activitat fins a juny de 2022.

 

Línia de 7.000 milions d’euros per a ajudes directes a autònoms i empreses

 

La nova Línia d’ajudes directes a autònoms i empreses, dotada amb 7.000 milions d’euros, té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajudes directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia els ingressos hagin caigut més d’un 30% pel que fa a 2019.

 

Aquestes noves ajudes directes no reemborsables s’afegeixen als fons, per import de 24.000 milions d’euros, ja transferits per l’Estat a les comunitats autònomes el 2020 i 2021 perquè donin un resposta sanitària, econòmica i social per pal·liar els efectes de la pandèmia . Les comunitats autònomes ja han anunciat la seva intenció d’utilitzar 2.000 milions d’euros d’aquests recursos per a ajudes directes a autònoms i empreses.

 

Els nous ajuts establertes tindran caràcter finalista i es faran servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020, com a pagaments a proveïdors, subministraments, salaris, arrendaments o reducció del deute financer.

 

Podran accedir a aquestes ajudes totes les empreses i autònoms de el sector de l’hostaleria i la restauració, els sectors amb accés als ERTO ampliats que estableix el Reial decret llei 2/2021, i altres especialment afectats per la pandèmia, com les activitats de la indústria manufacturera relacionades amb el comerç i l’hostaleria; comerç a l’engròs i minorista; sectors auxiliars a el transport; manteniment aeronàutic, i activitats relacionades amb la cultura i les activitats esportives. En total, són prop d’un centenar les activitats a les quals podran arribar els recursos.

 

Aquesta línia constarà de dos compartiments: un de 5.000 milions, que es destinarà a el conjunt de comunitats autònomes, excepte Illes Balears i Canàries. L’assignació dels fons es realitzarà seguint els mateixos criteris que els utilitzats per al REACT EU: impacte de la pandèmia en la riquesa de la comunitat autònoma, impacte de la crisi en la desocupació i impacte en la desocupació juvenil.

 

El segon compartiment, de 2.000 milions d’euros, es destinarà a Illes Balears i Canàries, per l’impacte diferencial sobre la seva economia de l’major pes dels sectors més afectats per la pandèmia.

 

Podran beneficiar-se autònoms i empreses viables que hagin tingut una caiguda dels seus ingressos de al menys el 30% el 2020 respecte a l’any anterior.

 

Els ajuts cobriran fins a un 40% de la caiguda addicional d’ingressos de les microempreses i autònoms (amb fins a 10 empleats), i un 20% per a la resta d’empreses, amb una quantitat fixa de 3.000 euros per als autònoms que tributen en règim de estimació objectiva i un rang d’entre 4.000 i 200.000 euros per a la resta.

 

Ajudes per a la reestructuració de deute financer COVID

 

Aquest segon eix d’actuació inclou un conjunt de mesures de suport i flexibilització dels préstecs que comptin amb aval públic, permetent així que l’ICO s’incorpori als processos de refinançament i reestructuració que pactin els bancs i els seus clients, protegint també l’estabilitat financera .

 

Aquest eix es veu recolzat mitjançant la creació d’una nova línia per a la reestructuració de deute financer amb aval de l’Estat, dotada amb 3.000 milions d’euros.

 

Les Línies d’Avals de l’ICO posades en marxa el 2020 han permès mobilitzar més de 121.000 milions d’euros de finançament per a autònoms i empreses. La norma aprovada avui s’estén fins al 31 de desembre el termini per a sol·licitar préstecs amb aval de l’ICO.

 

Al novembre es van adoptar ja mesures per facilitar el pagament d’aquests deutes, a l’estendre fins a dos anys el període de carència de el pagament de l’principal i ampliar-se a vuit anys el termini de devolució dels préstecs.

 

Sobre la base de l’anàlisi de el client que faci l’entitat financera, es poden acordar mesures per a, en primer lloc, estendre per un període addicional el termini de venciment dels préstecs amb aval públic; en segon lloc, convertir els préstecs amb aval públic en préstecs participatius, mesura que reforçarà els recursos propis de les empreses beneficiàries a l’tenir aquests préstecs un tractament equivalent a l’capital a efectes mercantils.

 

Com a mesura d’últim recurs en aquest àmbit, es permet la concessió d’ajudes directes per reduir el finançament amb aval públic sol·licitada durant la pandèmia.

 

Els ajuts es poden destinar a les empreses que compleixin els criteris d’elegibilitat que s’establiran per un posterior Acord de Consell de Ministres i dins d’un procés de renegociació acordat pels clients amb les entitats financeres, que assumiran la part proporcional de la reducció de l’préstec .

 

Per a l’articulació d’aquestes mesures s’aprovarà un Codi de Bones Pràctiques, d’adhesió voluntària per part de les entitats financeres i altres organismes, similar a l’existent en l’àmbit hipotecari, l’objectiu és afavorir una actuació coordinada i eficient dels bancs en suport

 

Fons de recapitalització d’empreses mitjanes

 

En tercer lloc, i per als casos en què les mesures anteriors no hagin estat suficients, es crea un Fons de recapitalització d’empreses afectades per COVID, dirigit a reforçar els balanços d’empreses que eren viables al desembre de 2019, però que s’enfronten a problemes de solvència per la pandèmia.

 

Aquest fons està dotat amb 1.000 milions d’euros i serà gestionat per COFIDES, empresa amb capital públic-privat. Els ajuts es realitzaran en forma d’instruments financers, com préstecs ordinaris, préstecs participatius, capital o altres a empreses que travessen dificultats temporals i que no puguin accedir als ajuts de Fons de suport a la solvència d’empreses estratègiques, gestionat per SEPI, que té un import mínim d’aportació de 25 milions d’euros.

 

Modernització de la normativa concursal per afavorir la continuïtat de l’activitat empresarial

 

El Reial decret llei aprovat estableix també mesures en l’àmbit concursal, estenent-se fins al 31 de desembre les moratòries actuals, amb la finalitat que les empreses viables en condicions normals de mercat comptin amb instruments legals que els permetin mantenir la seva activitat i l’ocupació .

 

De manera específica, s’estenen les moratòries relatives a l’exempció de l’deure de l’deutor de sol·licitar la declaració de concurs i la no admissió a tràmit de les sol·licituds de concurs que presentin els creditors; s’amplia el termini per renegociar, tant els acords de refinançament i acords extrajudicials de pagament (tots dos són instruments previs a l’concurs), com els propis convenis concursals; i s’amplien fins al 31 de desembre de 2021 les mesures processals que agiliten els processos, com la tramitació preferent i el foment de la subhasta extrajudicial.

 

Aquesta extensió proporcionarà un període per abordar els processos d’anàlisi i reestructuració de les empreses sense desencadenar una innecessària pèrdua de valor en tant es modernitza i agilitza el règim concursal, afavorint l’acció primerenca i els acords de reestructuració dels deutes per tal d’evitar la destrucció d’ocupació i de teixit productiu, en ocasió de la transposició de la Directiva de la UE sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l’eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes .

 

altres mesures

 

Addicionalment, amb l’objectiu de reforçar la solvència de les empreses s’amplien els terminis d’execució de projectes finançats per la Secretaria General d’Indústria i de la PIME i dels préstecs concedits per Emprendetur a empreses de el sector turístic.

 

També s’augmenta a quatre mesos el període per poder endarrerir el pagament de deutes tributaris sense interessos de demora.

 

La norma regula la possibilitat que les societats anònimes que no hagin pogut modificar els seus estatuts puguin seguir celebrant la junta general o assemblea de socis per mitjans telemàtics durant l’exercici 2021, sempre que es garanteixi la identitat de l’accionista que exerceix el seu dret de vot i s’ofereixi la possibilitat de participar en la reunió per diferents vies.

 

Finalment, s’estableixen els mecanismes necessaris perquè la Comissió Nacional de l’Mercat de Valors pugui regular la publicitat de criptoactivos o altres actius o instruments presentats com a actius d’inversió que en l’actualitat es troben fora de l’perímetre de la regulació financera.

 

BOE-A-2021-3946