La riquesa generada pel sector empresarial del Bages va augmentar el 2018 per sobre de la mitjana catalana, segons es desprèn de l’estudi “Creixement econòmic i activitat empresarial del Bages. L’Índex de Dinamisme Empresarial”, elaborat per la Cambra de Comerç de Manresa amb el suport de l’Ajuntament de Manresa. L’informe posa de manifest que el 2018 les empreses del Bages van guanyar dimensió i que també es van crear noves empreses, malgrat que la productivitat es va mantenir estancada en relació a l’any anterior.

Amb tot això, l’economia del Bages representava el 2018 prop del 2% de la de Catalunya, una xifra que s’ha mantingut constant al llarg dels darrers anys. La comarca té el 2,16% del total d’empreses catalanes, genera el 2,06% de l’ocupació i 1,79% del total del Valor Afegit Brut del sector empresarial del país. En una perspectiva a llarg termini, prenent com a punt de partida l’any 2014, s’observa com el dinamisme del sector privat de l’economia del Bages ha estat una mica millor que el del conjunt de Catalunya. La diferència més destacada, però, és que mentre que a Catalunya el nombre d’empreses va augmentar un 2% durant aquest període, al Bages només ho va fer en un 1%. Per contra, la productivitat va caure menys al Bages que al conjunt de Catalunya i l’ocupació va augmentar de manera similar. Amb tot això, la riquesa generada pel sector privat del Bages sobre la de Catalunya va passar de representar l’1,74% el 2014 a l’1,79% el 2018.

Una comarca exportadora
Pel que fa als sectors productius, la indústria i els serveis van evolucionar de manera més positiva que a Catalunya, la construcció ho va fer de manera similar i el sector primari de forma més negativa. L’estudi també mostra que la xifra d’empreses exportadores es manté respecte l’any anterior, situant-se en un 10,3% del total d’empreses del Bages, però que aquest percentatge augmenta de manera significativa, fins el 26%, si ens fixem només en el sector industrial. Els sectors industrials que més exporten són els de la indústria química, el tèxtil, cuir i confecció, el paper i les arts gràfiques, les indústries extractives no energètiques, la indústria alimentària i la metal·lúrgia, maquinària i material elèctric.

Forta dependència del sector de l’automoció
Com en altres edicions de l’informe, la forta dependència del sector de l’automoció és un dels principals senyals d’alerta per a l’economia de la comarca. I és que aquest sector és el responsable de gairebé la meitat del VAB generat pel sector industrial i del 45% de l’ocupació en aquest sector. D’altra banda, la mineria es presenta com a tractor econòmic, representant un 2% del VAB del Bages però amb gran potencialitat per créixer.

Una altra de les vulnerabilitats de l’economia del Bages és la forta concentració de l’activitat productiva d’alguns sectors industrials i de serveis. Així, el pes de les cinc primeres empreses amb més VAB sectorial arriba a assolir el 77,3% del total en el cas de l’energia, gas, aigua i reciclatge, el 62,5% en el cas dels serveis financers, asseguradores i lloguers, el 59,2% en el cas del cautxú, fusta i altres indústries i el 53,9% en el cas del material de transport.

Els efectes de la Covid-19
Prenent com a punt de partida aquestes dades, i tenint en compte l’afectació que està tenint la Covid-19 en l’economia comarcal, la Cambra creu que aquest 2020 el nombre d’empreses del Bages podria caure al voltant d’un 10% respecte el 2019, com també ho farà el nobre d’ocupats. En quest sentit, un dels grans reptes post-Covid per a l’economia del Bages serà el de la diversificació cap a sectors de futur per reduir la dependència de l’automoció. Des de la Cambra s’aposta per l’aprofitament dels fons europeus Next Generation EU per portar a terme aquesta transformació a través de la incorporació a projectes generats des de Catalunya.

Consulteu l’estudi aquí.

 

presentacio DINAMISME EMPRESARIAL al Bages 2020