La Cambra de Comerç ha ampliat el seu catàleg de certificacions i a partir d’aquest 2015, d’acord amb la nova oferta de certificats del conjunt de les Cambres de l’estat, expedirà també els certificats de pertinença al cens, de reconeixement i notorietat de marca, de tamany empresarial i de lliure venda i consum. Les Cambres fa més de 125 anys que emeten certificats donat que, com a corporació de dret públic, exerceixen com a tercer de confiança i tenen atribuïda la competència d’expedir certificacions relacionaes amb les activitats mercantils, industrials i de serveis de les empreses.

D’aquesta manera, des del passat mes de gener, les empreses del Bages poden sol·licitar a la Cambra els següents certificats:

 

Certificat de reconeixement i notirietat de marca per potenciar la imatge de les pime a l’exterior

Aquest certificat serveix per a atorgar un caràcter distintiu a les empreses i les seves marques en base als seus produces i/o serveis, bé al seu sector, bé en una altra demarcació territorial. A més, permet fer tràmits per a la internacionalització de la marca i evita controvèrsies sobre l’ús d’una marca en processos judicials.

 

Certificat de lliure venda i consum, garantia de producte en d’altres països

Es tracta d’un requisit per poder registrar productes o marques en d’altres països. Les autoritats sanitàries, o els propis importadors d’alguns països (sobretot llatinoamericans) sol·liciten que els productes a exportar vagin acompanyats d’un document que certifiqui que aquest és de lliure venda o comercialització en el país de procedència.

 

Certificat de pertinença al cens empresarial per agilitzar tràmits

Acredita que l’empresa està inscrita al cens públic d’empreses en la data d’expedició i que des d’una data determinada, indicant els epígrafs de l’IAE i Activitats, existeix o no un establiment mercantil de la mateixa a la demarcació de la Cambra, així com l’antiguitat de l’empresa al cens. A més, aquest certificat permet complir amb els requeriments per participar en concursos públics i licitacions amb l’administració; facilita operacions a l’exterior i assistir a fires a l’estranger; fa possible agilitzar tràmits amb determinats organismes oficials; demostra l’antiguitat al cens; i determina i localitza el lloc en el que una entitat realitza una activitat comercial o empresarial.

 

Certificat de tamany empresarial per acreditar el tamany de l’empresa

Acredita el tamany de l’empresa d’acord amb la classificació establerta en la normativa i definicions de la Unió Europea. Aquest certificat determina quines empreses poden acollir-se als programes o a les polítiques de la Unió Europea. A més, agilitza tràmits i millora l’accés de les pime a les línies de finançament, ajudes, subvencions, noves tecnologies i innovació.