Ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses per a projectes d’emprenedoria corporativa

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7145, de data 20 de juny de 2016, surt publicada l’ORDRE EMC/156/2016, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa mitjançant préstecs participatius de coinversió, i es fa pública la convocatòria per als anys 2016-2019.

 

Base 1. Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia que tenen com a objectiu facilitar l’accés al finançament a empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa mitjançant préstecs participatius de coinversió.

 

Base 2. Persones beneficiàries:

2.1. Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

 

Base 4. Quantia i condicions dels préstecs:

4.1. El Departament d’Empresa i Coneixement respondrà del 80% del risc viu de cada préstec formalitzat per mitjà de l’empresa IFEM (Instruments financers per a empreses innovadores).

 

La quantia de l’ajut atorgat, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l’empresa o l’entitat en els 3 darrers exercicis fiscals, no podrà superar 200.000,00 euros.

 

En el cas de les empreses que es dediquin al transport de mercaderies per carretera la quantitat es reduirà a 100.000,00 euros durant 3 exercicis fiscals.

 

4.4. Les condicions dels préstecs són:

a) Tipus d’operació: préstec participatiu.

b) Àmbit geogràfic: Catalunya.

c) Sectors: tots, excepte els expressament exclosos pel Reglament (UT) núm. 1407/2013, de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea al ajuts de minimis. Aquesta exclusió afecta tant els beneficiaris com els inversors corporatius.

d) Import operacions: IFEM aportarà, amb caràcter general, entre 50.000,00 i 200.000,00 euros per projecte. Pels primers 66.000,00 euros de finançament d’IFEM en cada empresa la inversió màxima d’IFEM serà dues vegades la inversió en capital realitzada per inversors corporatius. A partir de la xifra anterior, la inversió màxima d’IFEM serà igual a la suma de la inversió en capital dels inversors corporatius.

e) Finalitat: finançament del pla de negoci que faci constar com a objecte de la seva sol·licitud.

f) Termini: màxim 5 anys.

g) Amortitzacions: única, al venciment.

h) Interès fix: del 4% excepte quan el tipus d’interès de referència que resultaria d’aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.2018) sigui superior, cas en el qual s’aplicaria aquest darrer valor. Les liquidacions seran trimestrals.

i) Interès variable: es determinarà en funció de l’evolució de variables o indicadors de l’evolució de negoci que consideri IFEM. Màxim del 15% en total (incloent-hi el fix).

j) Interès de demora: del 10%.

k) Comissió d’obertura: del 0,50%.

l) Comissió d’amortització anticipada total o parcial: del 4% de la part del préstec objecte d’amortització. Import mínim d’amortització parcial del 20.000,00 euros.

m) Desemborsament: un cop les ampliacions de capital dels inversors corporatius hagin estat totalment subscrites i desemborsades.

n) Pagament anticipat: si algun dels socis surt de la inversió, IFEM podrà exigir la cancel·lació del préstec; si la sortida és amb plusvàlues, el variable més el fix d’IFEM serà, com a mínim, equivalent a la TIR obtinguda pels inversors amb un topall del 15%.

o) Garanties: totes les operacions comptaran amb la garantia del Departament d’Empresa i Coneixement, que serà del 80% del risc viu. En previsió dels possibles impagaments s’afectarà el saldo disponible del fons en el 60% de l’import formalitzat dels préstecs.

p) Data límit formalitzacions: el 31 de desembre de 2020.

q) Altres condicions: aquelles que es puguin considerar a parir de l’anàlisi individualitzada de les operacions.

 

Base 5. Actuacions objecte del finançament mitjançant préstecs participatius d’IFEM i despeses subvencionables:

5.1. L’objecte del finançament dels préstecs participatius d’IFEM és el desenvolupament del pla de negoci de les petites empreses participants en projectes d’emprenedoria corporativa. Es finançaran les despeses associades al desenvolupament del pla de negoci objecte de la sol·licitud.

 

Article 5. Sol·licituds i termini de presentació:

3.1 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC i restarà obert fins al 27 de desembre de 2019 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

 

Base 6. Sol·licituds i documentació:

6.1. Les sol·licituds han d’anar adreçades al/a la conseller/a delegat/a d’ACCIÓ i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d’ACCIÓ (http://accio.gencat.cat). A l’imprès de sol·licitud s’hi haurà d’indicar l’adreça a un enllaç a Dropbox o WeTransfer on l’empresa sol·licitant haurà de desar la documentació addicional que estableix la base 6.5 d’aquestes bases reguladores.

Un cop formalitzat l’imprès de sol·licitud s’enviarà telemàticament a ACCIÓ.  També cal registrar l’imprès de sol·licitud signat en paper, dins el termini que estableix l’article 3.1, a la seu d’ACCIÓ, passeig de Gràcia, núm. 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, o mitjançant els procediments que preveuen l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

 

Ordre EMC 156_2016 ajuts forma de garantia finançament empreses projectes emprenedoria