Reial Decret-llei 18/2020 de la Prefectura de l’Estat, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Regula la normativa dels Expedients temporals de ocupació , protecció a la ocupació ,cotitzacions a la Seguretat Social , repartiment de dividends , etc

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf