FOOD

A partir de l’1 de gener de 2022, les autoritats duaneres xineses han establert l’exigència de registre davant l’Administració General de Duanes de la Xina (GACC) per als exportadors estrangers que vulguin enviar aliments destinats a consum humà a la Xina. Estan exclosos els additius alimentaris i els productes relacionats amb els aliments.

La mesura no serà aplicable als enviaments embarcats abans del 31 de desembre, però sí que s’exigirà als que indiquin una data de sortida del país d’origen a partir d’1 de gener de 2022, que serà la que figuri en la documentació del coneixement aeri o marítim. Per a aquests enviaments, el número de registre xinès serà d’obligada indicació en la declaració de duanes d’importació.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’Espanya, en col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’Espanya en la R.P. la Xina, ha elaborat una nota informativa sobre aquest tema, que s’aconsella consultar més a baix i on es comenten els següents punts principals:

Procediments de registre en funció de l’historial de l’exportador i de la categoria del producte

1. Productes amb llista d’establiments autoritzats

Els establiments elaboradors que actualment han estat autoritzats per a l’exportació a la Xina dels productes ja inclosos en un llistat autoritzat, mantenen vigent la seva autorització:

– Carn i productes carnis de porcí
– Peix i productes de la pesca
– Llet i productes lactis (inclosos els lactis infantils – Infant Formula)

Aquests establiments ja autoritzats, de moment no han de realitzar cap tràmit addicional davant les autoritats xineses ni espanyoles, podent continuar exportant amb normalitat.

Les autoritats xineses proporcionaran un número de registre xinès als establiments. Les etiquetes d’aquests productes no han de modificar-se, de moment, per a indicar aquest número de registre xinès, podent mantenir com a identificatiu el número del Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA).

Les empreses que desitgin autoritzar-se per a poder exportar a la Xina hauran de tramitar la seva sol·licitud a través de l’aplicació de CEXGAN.

2. Productes amb comerç històric però sense llista d’establiments autoritzats

Les autoritats xineses han rebut de les autoritats espanyoles un llistat d’empreses productores que han exportat tradicionalment a la Xina des de 2017 productes del següent llistat:

– Productes d’apicultura (inclòs pol·len d’abella, pròpolis i mel)
– Budells de porc salades (destinades al seu calibratge a la Xina)
– Farigola en fulles (inclòs en pols),
– Farina de Soia
– Oliva assecada
– Farina de Pèsols
– Comí
– Llavors d’albercoc / ametlla
– Xile en pols
– Orenga en fulles (inclòs en pols)
– Ajetes i porros frescos o refrigerats
– Alls frescos o refrigerats
– Vainilla
-Llavors de alcaravea
– Oli vegetal comestible
– Vegetals processats sense vinagre
– Grans de cafè
– Aliments funcionals

Aquesta llista només aplica als establiments productors (producció, transformació o emmagatzematge), no és aplicable a aquells magatzems a temperatura ambient que no realitzen labors de manipulació. Tampoc és aplicable als comercialitzadors o traders.

Les autoritats xineses proporcionaran un número de registre xinès als establiments i una clau d’accés al sistema informàtic de registre.

De la mateixa manera, aquests establiments tampoc han de realitzar cap tràmit addicional ni davant les autoritats xineses ni espanyoles, podent continuar exportant amb normalitat.

L’Administració espanyola també podrà recomanar l’autorització d’establiments que pretenguin exportar productes amb historial exportador, com de la resta de productes de l’àmbit d’aquesta norma, sempre que no hi hagi establertes restriccions específiques a l’exportació des d’Espanya.

Les 18 categories de productes recollides en l’article 7 del Decret són:

Carn i productes carnis
Budells per a calibrar
Peix i productes de la pesca
Llet i productes lactis
Nius d’ocell comestibles i els seus productes
Productes de l’apicultura
Ous i ovoproductos
Grasses i olis comestibles
Aliments fets amb massa i amb farcit
Cereals comestibles
Cereals en pols i malt
Hortalisses fresques i deshidratades i frijoles secs
Condiments i espècies
Fruita seca i llavors
Fruites seques
Grans de cafè i de cacau sense torrar
Aliments de dieta especial
Aliments funcionals.

Aquelles empreses que no posseeixin historial exportador o no figurin en les llistes que les autoritats xineses i estiguin interessades a registrar-se per a poder exportar a la Xina hauran de registrar-se en la web web oficial de l’Administració xinesa, Single Window o New single Window, com a productes recomanats per les autoritats competents nacionals. Els tràmits a realitzar s’explicaran en el procediment de sol·licitud específic que s’estableixi per a cada tipus de producte.

En la web de CEXGAN ja està disponible el procediment de sol·licitud que han de seguir els nous establiments interessats a autoritzar-se per a poder exportar les següents categories de productes:

– Productes d’apicultura
– Budells de porcí salades destinades al seu calibratge a la Xina

3. Productes diferents dels anteriors amb possibilitat d’acte-registro

Per a les empreses que elaboren productes que no es troben específicament prohibits per a l’exportació a la Xina, i que no estan inclosos en les categories recollides en els apartats anteriors, sol·licitaran el registre pel seu propi compte (acte-registro) presentant els següents documents:

Document de sol·licitud de registre d’empresa.
Documents d’identitat empresarial, per exemple, la llicència comercial concedit per les autoritats competents del propi país (regió).
Declaracions de l’empresa sol·licitant sobre el compliment de la present Ordre.
Durant la tramitació se sol·licitarà un certificat d’autorització de producció expedit per l’autoritat competent del país, per la qual cosa es recomana incloure una traducció a l’anglès del document de registre en el RGSEAA.

Les empreses elaboradores, o els seus representants sol·licitaran el registre pel seu propi compte a través de la web Single Window o New single Window, accedint al sistema “Aplicació d’Administració de Registre de les Empreses d’Ultramar Productores d’Aliments Importats”.

Les autoritats xineses han habilitat el següent enllaç a CIFER – la Xina Import Food Enterprise Registration amb informació sobre el tema.

Número de registre xinès
Les autoritats xineses indicaran per a cada establiment autoritzat un número de registre xinès.

El número de número de registre xinès té el següent format:

C + codi de país (ESP per al cas d’Espanya) + 14 dígits.

Exemple: CESP12345678901234

Les autoritats xineses han habilitat una pàgina web per a veure els números de registre d’establiments que estan assignant. L’accés a aquesta web és lliure i en ella es troben establiments inclosos en els tres grups esmentats anteriorment: https://ciferquery.singlewindow.cn/

Vigència del registre
La vigència del registre és de 5 anys i la GACC indicarà a l’empresa registrada la data d’entrada en vigor i data de caducitat.

Les empreses hauran de sol·licitar la renovació del registre entre els 3 i 6 mesos previs a la data de venciment del registre. En cas que no es renovi el registre conforme al requerit, el registre serà cancel·lat.

Excepcions
Aquesta norma no és aplicable a:

Els productes destinats a l’e-commerce ni als quals van destinats a la seva venda en els duty-*free.
Els enviaments destinats als territoris d’Hong Kong o Macau.
Les mercaderies que es trobin en trànsit per la Xina per anar destinades a un altre país tercer.
Nota important
Donada la sensibilitat de l’assumpte, aquesta informació està sent revisada i actualitzada de manera contínua per les autoritats competents, per la qual cosa es recomana la consulta de les pàgines oficials del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’Espanya i de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació d’Espanya en la R.P. la Xina en l’apartat de “Més informació”.

Per a qualsevol consulta sobre el tema, l’autoritat espanyola ofereix als operadors un contacte directe a través del correu pekin@magrama.es.

Pots consultar la guia per complir amb el decret 248 en el següent enllaç:

Guia registre productes alimentaris a la Xina