Llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la COVID-19

 

El Govern d’Espanya ha aprovat la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

La Llei s’estructura en set capítols dels quals destaquem:

Capítol I. Recull l’objecte i l’àmbit d’aplicació, així com les mesures que s’han d’adoptar per evitar la propagació de la malaltia COVID-19. També preveu l’adopció de plans i estratègies d’actuació per afrontar emergències sanitàries.

Capítol II. Inclou mesures de prevenció i higiene, com l’ús obligatori de les mascaretes i que l’accés a les mateixes, per part de la població, es pugui realitzar en condicions econòmiques no abusives. Aquí també es fa referència a les mesures de prevenció en l’entorn de treball, així com el manteniment de mesures a establiments comercials, centres residencials, hotels, allotjaments turístics i establiments de restauració. En l’àmbit de l’esport reconeix el Consell Superior d’Esports com a òrgan competent per aplicar mesures en competicions professionals.

Capítol III. Recull diverses regulacions relatives als serveis de transport de viatgers per via marítima i terrestre de competència estatal. Els operadors hauran de conservar la informació de contacte dels passatgers durant un mínim de quatre setmanes, amb la finalitat de realitzar la traçabilitat dels contactes.

Capítol IV. En aquest apartat es contemplen les mesures relatives a l’abastiment de medicaments i productes sanitaris i a la fabricació de mascaretes quirúrgiques, bates quirúrgiques, gels hidroalcohòlics i antisèptics.

Capítol V. Inclou les mesures per a la detecció precoç de la malaltia, el control de les fonts d’infecció i vigilància epidemiològica i el tractament de les dades personals, mitjançant PCR o altres proves de diagnòstic de COVID-19.

Capítol VI. Regula les mesures relacionades amb el sistema sanitari en matèria de recursos humans, plans de contingència i obligacions d’informació.

Capítol VII. Incorpora la regulació de les sancions aplicables a l’incompliment de les mesures establertes en aquesta Llei.

 

Ley 2- 2021 Medidads Prevención COVID