Resum Executiu : Dinanisme Empresarial al Bages

 

L’economia del sector empresarial del Bages representa, el 2012, prop del 2% de la del conjunt de Catalunya en les principals magnituds; 2,26% del nombre d’empreses,  2,03% de l’ocupació i l’1,74% del Valor Afegit Brut del sector empresarial. El 2012 la crisi persisteix i repunta en relació a 2011. Així, el nombre d’empreses accentua la seva caiguda (-5,95%), l’ocupació generada per aquestes empreses continua en retrocés, d’un -4,66% i el valor afegit cau d’un -2,43% en termes reals, després de la repuntada de 2011. En una perspectiva a més llarg termini, si prenem com a punt de partida l’any 2008 es constata que el dinamisme del sector privat de l’economia al Bages no ha estat gaire diferent que el del conjunt de Catalunya, però amb uns trets una mica diferenciats. Això es concreta  a partir d’una davallada major del nombre d’empreses, una caiguda més accentuada de l’ocupació, tot i que amb un augment més accelerat de la productivitat per ocupat. La combinació d’aquests tres factors dóna com a resultat que la riquesa generada pel sector empresarial del Bages, mesurada en termes de valor afegit brut, hagi caigut en termes reals de 2008 a 2012, però que hagi mantingut el seu pes dins del conjunt de Catalunya (el VAB a Catalunya també va caure durant aquest període).

Aquesta dinàmica de l’economia del Bages de 2008 a 2012 es contextualitza amb una caiguda en el ritme de creixement de la població, que el 2013 ja assoleix valors negatius, una lleu disminució de pes de l’atur registrat sobre el total de Catalunya a partir de 2010 i una proporció més petita de la població amb nivells d’instrucció més elevats, a partir de la secundària no obligatòria, (41,7% al Bages i 48,2% a Catalunya el 2011). Amb tot, les dades apunten que aquesta situació millora els darrers exercicis. Pel que fa a la formació professional, el pes dels estudiants de cicles formatius al Bages és similar al del Catalunya, però amb la diferència que al Bages els alumnes que cursen cicles formatius de grau superior se situen en termes relatius per sota dels del conjunt de Catalunya i com a contrapartida la proporció és més elevada en els cicles formatius de grau mitjà.

L’aplicació de l’Índex de Dinamisme Empresarial, metodologia desenvolupada pel departament de polítiques sectorials de PIMEC per a l’elaboració de les diferents edicions de l’Anuari de la Pime Catalana a les dades del Bages permet apuntar els trets bàsics de l’evolució dels grans sectors econòmics a la comarca.

La desagregació de l’IDE del Bages en els seus tres components estructurals bàsics (nombre empreses, dimensió empresarial i productivitat) permet observar que la disminució del VAB l’exercici 2012 en relació al 2011 es produeix a partir de l’augment de la caiguda del nombre d’empreses, ja que els altres dos components en què desagreguem l’índex observen variacions positives. Així, tant la dimensió empresarial com la productivitat per ocupat augmenten.

En una perspectiva a més llarg termini, des de 2008 i en relació al conjunt de Catalunya, al Bages la variació del nombre d’empreses, l’evolució de la seva dimensió i de la seva productivitat observen tendències similars tot i que més accentuades, tant les que evolucionen en sentit negatiu, el nombre d’unitats empresarials i la seva dimensió, com la que evoluciona en sentit positiu, la seva productivitat. El fet que la reducció del nombre d’empreses entre 2008 i 2012 és major al Bages que al conjunt de Catalunya i que la dimensió empresarial es redueix de forma més accentuada, indiquen un menor dinamisme empresarial que es compensa per un major augment de la productivitat al Bages que al conjunt de Catalunya durant aquest període.

En relació als sectors productius, l’evolució del VAB es veu condicionat pel fort impacte negatiu que a partir de 2008 observa el sector de la construcció, una certa recuperació del sector industrial a partir de 2010, una dinàmica amb un menor ritme de creixement dels serveis a partir de 2010 i un comportament positiu del primari a partir d’aquest mateix exercici.

Un dels elements per determinar la continuïtat de les empreses industrials del Bages serà la seva presència en mercats internacionals. A partir de les dades de l’informe es constata que el 2012, després del retrocés observat el 2011, la base d’empreses exportadores, en termes relatius, és relativament més gran al Bages que al conjunt de Catalunya i si ens centrem només en els sectors industrials el pes és similar.  Amb tot, a nivell sectorial, destaca que el material de transport, el tèxtil, cuir i confecció, les indústries extractives no energètiques i, en menor mesura, la indústria alimentària disposen al Bages d’una base exportadora relativament més àmplia que la de Catalunya en el seu mateix sector. Un segon element que tenim en compte és la situació financera de les empreses del Bages. Els resultats mostren que s’està produint en els darrers exercicis una reducció general del nivell d’endeutament de les empreses. Amb tot, encara hi havia una quarta part de les empreses que se situaven amb un endeutament per sobre el 85% del passiu i la meitat amb un endeutament per sobre del 63%. En relació a la liquiditat, un 25% d’empreses se situaven amb un valor proper o per sota de 0,97 la qual cosa ens indica que aquest grup d’empreses estaven en una situació financera compromesa a curt termini. En aquest sentit, s’aprecia un comportament dual de les empreses en funció de la seva situació financera. Així, mentre aquesta millora en dues terceres parts de les empreses, encara resta una quarta part de les mateixes en què aquesta situació continua sent compromesa.

 

Com en les altres edicions de l’informe ja s’ha posat de manifest, una de les característiques del teixit empresarial de la comarca és la forta concentració de l’activitat productiva que presenten els sectors d’activitat industrial i que a 2012 repunta. Així, el pes de les cinc primeres empreses en el total del VAB arriba a assolir el 59,8% del total en el cas de les indústries extractives no energètiques però també se situa per sobre del 40% en el cas de l’energia, gas i aigua (47,2%), les indústries químiques (45,3%), del material de transport (43,7%), del cautxú, fusta i altres indústries (43,3%) i del tèxtil, cuir i confecció (42,2%). De la seva banda, en el serveis financers, asseguradores i lloguers, la concentració se situa en el 36,6%, en el transport i comunicacions en el 36,4%, en la indústria alimentària en el 30,4% i en la indústria del paper i arts gràfiques en el 30,1%. Mostra d’aquesta elevada concentració que presenten les activitats industrials és que de nou sectors en què classifiquem aquestes, vuit d’elles se situen per sobre del 30% i de la mitjana comarcal (26,6%). Aquesta situació contrasta amb l’elevada dispersió en els serveis, llevat del transport i comunicacions i dels serveis financers, asseguradores i lloguers. En aquests sectors on la concentració és elevada el seu comportament agregat és molt més sensible a les decisions estratègiques d’empreses concretes, la qual cosa pot tenir repercussions rellevants en l’economia de la comarca, en un escenari com l’actual, presidit per  processos d’ajust de la producció als nous nivells de demanda i a les restriccions de liquiditat.

En mesurar la concentració en termes de persones ocupades, els resultats que obtenim són similars als observats en base al Valor Afegit Brut i el pes de les cinc primeres empreses sobre el total d’ocupats a la mateix branca d’activitat registra valors molt elevats en els sectors industrials. Així, els nou sectors industrials se situen amb una concentració per sobre la mitjana del Bages (18,6%). Les cinc primeres empreses de les indústries extractives no energètiques representen un pes del 63,5% de l’ocupació sectorial, les de l’energia, gas aigua i reciclatge el 61,6% i les de les indústries químiques el 52,7%. Per sota del 50%, la concentració en el material de transport i la del cautxú, fusta i altres indústries se situa en el 46,4% i 41,3%, respectivament.

 

Evolucio econòmica i empresarial del Bages 2014 vdef