Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles en instal·lacions de gestió de residus generats per tercers, que no estiguin previstes en el Pla municipal d’infraestructures i que tinguin per objecte:

 

A1. La prevenció dels residus generats en el mateix procés productiu de valorització.

 

A2. La valorització material dels residus generats per a la finalitat original del procés productiu que els genera o per a l’economia general, així com la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.

 

A3. La modificació o introducció de nous processos o tecnologies per millorar l’eficiència del procés de valorització dels residus tractats, ja sigui millorant la quantitat de material recuperat o la seva qualitat.

 

A4. La implantació de nous processos o tecnologies que permetin tractar residus o materials que fins al moment no s’estiguin recuperant dins el territori català, en gestors existents.

 

i  pels projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

 

B1. Projectes d’R+D per a la prevenció de residus i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de reciclatge que es duguin a terme en el centre.

 

B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i implantació de projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius de reciclatge que es duguin a terme en el centre.

 

B3. Projectes d’R+D de disseny de prototips i implantació de projectes pilot o assajos experimentals per a nous processos productius que permetin tractar residus o materials que fins al moment no s’estiguin recuperant dins el territori català, en gestors existents.

 

B4. Projectes d’R+D de disseny i desenvolupament de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per al foment de noves tecnologies per a la millora dels processos productius o auxiliars de reciclatge. Aquests projectes han de ser demanats per una o més empreses de gestió de residus, en col·laboració amb una empresa tecnològica, i han de ser validats per una associació empresarial per garantir que efectivament són una necessitat sectorial i comporten beneficis replicables.

 

B5. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres per residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés. Aquests projectes, caldrà que els demani la planta de gestió del residu, com a subministrador, en col·laboració amb una indústria consumidora del material, com a receptora del material reciclat.

 

 

Classe C. Accions sectorials de formació i de serveis de consultoria per a associacions empresarials relacionades amb la gestió de residus de tercers. S’inclouen en aquesta classe els projectes que tenen per objecte millorar la capacitat i competitivitat del sector de la gestió de residus. Entre d’altres, fomentant la tecnificació, la capacitació i la formació del sector. Aquests projectes han de ser sol·licitats per les associacions empresarials, i cal que estiguin avalats per un mínim de tres empreses que puguin ser beneficiàries directes o indirectes de l’estudi o acció.

 

Ajuts Residus – Bases Reguladores