INNOTECH CAMBRA MANRESA

ACCIÓ ha impulsat els ajuts INNOTRACK per fomentar la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català, en consonància amb els objectius del Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya (PEAC).

 

AJUTS ESTRATÈGIA ALIMENTÀRIA DE CATALUNYA

Línia d’ajut INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa
Despeses subvencionables El cost de la prestació dels serveis d’assessorament per part d’una universitat, centre de recerca, centre tecnològic i/o centre de la xarxa TECNIO de Catalunya o entitat vinculada a una universitat, que tingui com a objecte la recerca, o persones assessores acreditades per ACCIÓ.

En el cas de la modalitat d’ajut a la diagnosi (destinada a la contractació de serveis d’assessorament en matèria d’innovació en els àmbits de la digitalització, la sostenibilitat i/o la millora de la competitivitat de l’empresa) només es podrà subvencionar el servei d’assessorament prestat per un únic proveïdor.

En el cas de la modalitat d’ajut a la implementació de projectes (destinada a la contractació de serveis d’assessorament per a implementar un projecte d’innovació en els àmbits de la digitalització, la sostenibilitat i/o la millora de la competitivitat de l’empresa) es podrà subvencionar el servei d’assessorament prestat per un màxim de dos proveïdors que no tinguin vinculació entre ells.

Import màxim subvencionable Ajut a la diagnosi i definició d’estratègies: Fins a un màxim de 10.000 € per persona beneficiària.

Ajut a la implementació de projectes: Fins a un màxim de 20.000 € per persona beneficiària.

Intensitat de l’ajut Ajut a la diagnosi i definició d’estratègies: La quantia serà d’un 80% de les depeses elegibles més un 20% de costos directes de personal.

Ajut a la implementació de projectes: La quantia serà d’un 80% de les depeses elegibles més un 20% de costos directes de personal.