Ajuts Extraodinaris COVID per col.lectius i sectors econòmics en situació de ERTO

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número  8336, de data 8 de febrer de 2021, surt publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives, que us adjuntem.

 

Base 1 Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors més afectats per les mesures de contenció de la Pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i les cooperatives.

 

Base 2 Beneficiaris

Les micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu a data de 31 de gener de 2021.

Als efectes d’aquests ajuts, s’especifica la categoria de micro i petites empreses, segons l’annex 1 del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat:

.Petita empresa: persona física o jurídica que ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

.Microempresa: persona física o jurídica que ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.

A efectes d’aquests ajuts també s’entenen beneficiàries, les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.

 

Base 4. Quantia

L’ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per empresa beneficiària.

 

Base 5. Procediment de sol·licitud i documentació

5.1 Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat) , a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

(http://ccam.gencat.cat)  o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/) .

5.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronica- seu.html .

 

 

FAQs dels ajuts a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec afectats per un ERTO, per si és de la vostra utilitat.

 

http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20210208_faqs_ajuts_empreses_erto

 

Resolució bases reguladres ajuts COVID-19 ERTO


Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8341, de data 15 de febrer de 2021, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID- 19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives (ref. BDNS 548602), la qual us adjuntem.

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 12:00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 12:00 hores del dia 22 de febrer de 2021.

Resolució convocatòria ajuts ERTO petites empreses, microempreses i cooperatives

 


 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8345, de 19 de febrer de 2021, ha sortit publicada la CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives (DOGC núm. 8336, de 8.2.2021), la qual us adjuntem.

 

A la base 3.1.l, on diu

“l) En el cas de les microempreses i les petites empreses, poden tenir la consideració d’empresa en situació de crisi abans del 31 de desembre de 2019, sempre que no es trobin en un procediment concursal ni hagin rebut una ajuda de salvament o de reestructuració.”

ha de dir

“l) En el cas de les microempreses i les petites empreses, poden tenir la consideració d’empresa en situació de crisi després del 31 de desembre de 2019, sempre que no es trobin en un procediment concursal ni hagin rebut una ajuda de salvament o de reestructuració.”

 

Correcció d’errades ajuts ERTO petites empreses, microempreses i cooperatives