INFORMACIÓ REFERENT A LES AUTORITZACIONS PER INSTAL·LAR TERRASSES DE RESTAURACIÓ A L’ESPAI PUBLIC, FINS 31 DE DESEMBRE DE 2020

Amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i de les  afectacions que aquesta comporta pel teixit econòmic i social, les autoritzacions de terrasses de restauració a l’espai públic, modifiquen excepcionalment les condicions habituals per la seva instal·lació, per tal de facilitar i flexibilitzar la seva tramitació i implantació.

 

Per aquells que vulguin instal·lar la terrassa quan es passi a la fase 1 del pla de desconfinament, els principals aspectes a tenir en compte són:

 

CONDICIONS DE DISTANCIAMENT, DE PREVENCIÓ I D’HIGIENE

Compliment de les mesures de distanciament:

 • Mantenir una distància mínima entre taules o grups de taules d’un mínim de 2 metres entre elles.
 • Les reunions a les terrasses seran d’un màxim de 10 persones, respectant la distància mínima de seguretat entre persones (1,5 a 2 m.)

Compliment de les mesures d’higiene i prevenció en la prestació del servei a les terrasses:

 • Neteja i desinfecció del mobiliari de la terrassa, entre un client i un altre.
 • En el cas d’utilització d’estovalles o tovallons, es prioritzarà que sigui d’un sol ús. Si no es possible, s’ha d’evitar l’ús d’aquests elements entre diferents clients.
 • Tenir a disposició del públic gels hidroalcohòlics.
 • Fomentar el pagament amb targeta, netejant l’aparell desprès de cada ús.
 • Evitar la utilització de cartes del que ofereix l’establiment. S’aconsella utilitzar dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.
 • Els elements auxiliars del servei, com poden ser gots, plats, coberts, estovalles, s’han de guardar en recintes tancats o lluny de zones de pas de clients i treballadors.
 • S’eliminaran productes d’autoservei com tovallons, setrilleres, setrills, i altres estris similars, prioritzant dosis d’un sol ús o el seu servei amb altres formats a petició del client.
 • L’ocupació màxima dels lavabos pels clients serà d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que necessitin assistència, en aquests casos també es permetrà la utilització per l’acompanyant. S’ha de procedir a la neteja i desinfecció dels esmentats lavabos, com a mínim, 6 vegades al dia.

 

 

Compliment de les mesures de higiene i prevenció per al personal treballador:

 • Tots els treballadors habituals i temporals, estan obligats a utilitzar els equips de protecció individual adequats al nivell de risc i també hauran d’estar formats i informats sobre el correcte ús d’aquests. Les mascaretes son d’obligat ús quan no es pugui garantir la distància de seguretat d’uns 2 0 metres entre persones, ja sigui entre treballador i client o entre els propis treballadors.
 • Els treballadors hauran de tenir a la seva disposició gels hidroalcohòlics i si no es possible, aigua i sabó.
 • També hauran de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de 2 metres entre treballadors. La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball que es modificaran, per garantir aquesta distància.
 • S’habilitarà un espai perquè cada treballador pugui canviar-se al arribar al centre de treball i al finalitzar la jornada. Aquest espai haurà de tenir taquilles o facilitar un lloc per deixar la roba i objectes personals.
 • S’hauran de mantenir les distancies interpersonals previstes, en els vestuaris, taquilles i lavabos dels treballadors. També a les àrees de descans, cuines i qualsevol altra zona d’ús comú.
 • Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb Salut (061), i haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.
 • El titular de l’activitat haurà de complir amb les obligacions que estableix la legislació vigent general en prevenció de riscos laborals i específicament en la prevenció del contagi del COVID19:

 

NUMERO DE TAULES PERMESES

Mentre durin les limitacions que fixa el pla  governamental de  confinament, es podrà autoritzar el 50% de les taules permeses en anys anteriors. Per tal de compensar la pèrdua de taules i sempre que l’espai ho permeti, es podrà ampliar la superfície ocupada per la terrassa, preferentment de forma longitudinal, garantint sempre les distàncies de seguretat. Es podrà ampliar l’espai, sense perjudici del pas de vianants, per compensar les taules autoritzades i que no es poden col·locar amb motiu de les distàncies de seguretat.

Tenint en compte la situació excepcional en la qual ens trobem, s’estudiaran totes les propostes, tant pels propostes formulades pels establiments que ja tenen autoritzades terrasses com per aquells que la vulguin instal·lar-la per primer cop.

 

OCUPACIONS EXCEPCIONALS

Quan la ocupació de vorera no sigui possible, es podrà  fer la instal·lació  de la terrassa en espais d’aparcament en calçada. Per tal de garantir la seguretat en calçada, s’haurà de separar o delimitar amb torretes (degudament senyalitzades i en tot moment visibles per als vehicles). S’admetrà, atès  el caràcter provisional, que les torretes puguin ser senzilles com les utilitzades per vivers i jardiners, i per tant, diferents a les que marca l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l’espai públic.

Atesa l’excepcionalitat de les mesures, també serà permesa la instal·lació de models de para-sols diferents i amb la condició que tinguin peu propi i no s’ancorin al paviment.

Caldrà també garantir, en tot moment, la circulació dels serveis d’emergència ( de 3,5 a 4 metres).

HORARI DE L’ACTIVITAT DE TERRASSES

No es modifica l’horari de l’activitat a les terrasses. Excepte pels establiments que tenen un horari limitat,  l’horari general és de 8 a 00.00 hores tots els dies de la setmana i es pot perllongar 60 minuts els divendres, els dissabtes i vigílies de festiu (i fins a les 01.30 hores, dels dies 23 de juny a 11 de setembre).

 

TAXES

El Ple Municipal aprovarà la modificació de l’Ordenança Fiscal número 20 per establir una bonificació del 50% en la taxa fixades per aquestes ocupacions, fins 31 de desembre de 2020.

El pagament de la taxa, no s’haurà d’efectuar abans de començar l’ocupació, com fins ara, sinó que es practicarà la liquidació que es notificarà als interessats en funció de les taules que hagin col·locat al llarg del període.

 

TRAMITACIO DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud per instal·lar la terrassa es formularà de forma telemàtica i, puntualment  ( només per aquells que no hagin o no puguin fer-ho telemàticament) de forma presencial a les oficines de la Policia Local.

Les autoritzacions es tramitaran com a llicència comunicada, és a dir, juntament amb les dades de l’objecte de l’ocupació, l’interessat declara la seva responsabilitats en el compliment de les condicions que es fixen en aquesta sol·licitud de forma que, en el moment d’efectuar-la ja pot es pot procedir a la instal·lació de la terrassa. Seran els serveis municipals els qual comprovaran el compliment de les condicions.

No es tramitaran com a llicència  comunicada, les  sol·licituds per terrasses de nova implantació i aquelles que impliquin ocupació de calçada, les quals requereixen informe tècnic previ.

A la Web de l’Ajuntament, trobaran tota la informació referent a aquest tràmit.