Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf

 

A partir del 25 d’octubre, es prohibeixen tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 i les 6 hores.

Excepcions a la mobilitat, que caldrà justificar adequadament:

 • Assistència sanitària d’urgència o adquisició de productes farmacèutics.
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura d’altres persones.
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

Horari màxim d’obertura al públic:

 • Els serveis, comerç minorista i restauració fins a les 21 h. i els lliuraments a domicili es poden fer fins a les 22 h.
 • Espais públics fins a les 21 hores, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades.
 • Les activitats culturals fins a les 22 h. i es permet el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

 

Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària causada per la COVID-19

D’acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d’actuació PROCICAT per les quals s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Cataluny

https://certificatdes.confinapp.cat/#/ 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/Certificat/certificat_autoresponsable_desplacament.pdf

 

 

DECRET 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818443.pdf

 

RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818441.pdf