Convocatòria oberta per fomentar el desplegament progressiu en el terreny de la medicina personalitzada de precisió mitjançant el finançament de projectes que facin possible el desenvolupament i implementació en l’SNS d’actuacions clínic assistencials que, sota el concepte global de Medicina Personalitzada de Precisió i en coordinació amb la infraestructura IMPaCT, en qualsevol dels seus tres pilars, permetin incrementar la precisió en persones i serveis de salut dels diferents procediments de prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació disponibles.

Beneficiaris

Les següents persones jurídiques, sempre que realitzin o gestionin activitats d’I+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut:

  • Els instituts de recerca sanitària acreditats per ordre ministerial.
  • Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic assistencial o sense ella: Hospitals, centres d’atenció primària, altres centres assistencials diferents dels anteriors i unitats de l’Administració sanitària.
  • Les entitats i institucions sanitàries privades sense ànim de lucre vinculades o concertades al SNS.
  • Els Organismes Públics de Recerca (OPI) definits en l’article 47de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
  • Les universitats públiques, els instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en I+D, d’acord amb el que es preveu en la vigent Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

Quantia

La quantia màxima destinada a les ajudes ascendeix a 29.500.000,00 euros.

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç:

Convocatòria de projectes de recerca en medicina personalitzada