Creixement Econòmic i activitat empresarial al Bages. Dinamisme Empresarial

 

L’economia del sector empresarial del Bages representa, el 2015, prop del 2% de la del conjunt de Catalunya en les principals magnituds; 2,23% del nombre d’empreses, el 2,06% de l’ocupació i l’1,78% del Valor Afegit Brut del sector empresarial. El 2015 intensifica la tendència iniciada a final de 2013 quan l’evolució de la crisi va registrar un punt d’inflexió. Així, el nombre d’empreses continua creixent en relació a l’any anterior per segon cop (de 2007 a 2013 el nombre d’empreses queia any rere any), l’ocupació generada per aquestes empreses s’incrementa de forma més intensa que l’any anterior (+4,83%) i el valor afegit augmenta de forma rellevant en termes reals (+5,04%). En una perspectiva a més llarg termini, si prenem com a punt de partida l’any 2011, es constata que el dinamisme del sector privat de l’economia al Bages ha estat similar al del conjunt de Catalunya, tot i que amb algunes diferències. La diferència més destacada és que mentre a Catalunya el nombre d’empreses augmenta, al Bages cau. De la seva banda, l’ocupació augmenta de forma més intensa al Bages que a Catalunya i la productivitat cau en els dos àmbits territorials, però menys al Bages que a Catalunya. La combinació d’aquests tres factors dóna com a resultat que la riquesa generada pel sector empresarial del Bages, mesurada en termes de valor afegit brut, augmenta entre 2011 i 2015, de forma més intensa que al conjunt de Catalunya. Això es tradueix en què el pes de la riquesa generada pel sector privat del Bages en el conjunt de Catalunya hagi passat de representar l’1,75% el 2011 a representar l’1,78% el 2015.

 

CREIXEMENT ECONÒMIC I ACTIVITAT EMPRESARIAL AL BAGES Index Dinamisme Empresarial