Com seran els fons europeus a partir de l’any 2021?

 

La Comissió Europea ha publicat el 2 de maig de 2018 la proposta de pressupost de la UE per al període 2021 a 2027, conegut amb el nom de Marc Financer Pluriennal (2021-2027).

Aquesta proposta tradueix les prioritats polítiques de la Unió en termes financers per a aquest període i estableix els imports màxims de despesa per a cadascuna d’aquestes prioritats. També inclou les fonts d’ingressos o recursos propis de la UE. Aquest pressupost a llarg termini preveu 1.135.000 MEUR en compromisos (a preus de 2018), que correspon al 1.11% de la Renda Nacional Bruta de la UE-27.

La proposta de Marc Financer Pluriennal (MFP) haurà de ser aprovada finalment pel Consell un cop rebi el vistiplau del Parlament Europeu, d’acord amb el procediment legislatiu especial definit al Tractat de Funcionament de la UE (articles 311 i següents TFUE). S’espera que el MFP pugui ser aprovat abans de les eleccions al Parlament Europeu de 2019, a la cimera del Consell que ha de tenir lloc a la ciutat de Sibiu (Romania). Posteriorment també s’haurà d’aprovar la legislació específica de cada programa o fons de finançament.

També es proposa que la UE pugui suspendre, reduir o restringir l’accés als fons europeus quan es pugui produir una amenaça o perjudici als interessos financers de la UE per part dels estats membres.

 

Els Fons Europeus a partir de 2021