PROCÉS ELECTORAL RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA. EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL.

L’Ordre Ministerial EIC/710/2017, de 26 de juliol va disposar l’obertura en data 2 d’octubre de 2017 del procés electoral per a la renovació dels Plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, que finalitzarà en data 30 de setembre de 2018.

D’acord es disposa en la referida Ordre Ministerial i en l’article 5.1 del Decret de la Generalitat 19/2006, sobre règim electoral de les Cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, els censos electorals, on hi figuren els electors/electores amb dret a sufragi actiu,  s’exposaran per un termini de 30 dies naturals (del 17 d’octubre 2017 fins el 15 de novembre 2017). El cens electoral pot ser consultat via web o bé de forma presencial en el Domicili social de la Cambra situat a Muralla del Carme, num. 17-23, 2 planta, de Manresa, en l’horari d’atenció al públic.

D’acord amb l’article 5 del Reglament de Règim Interior de la Cambra de Comerç de Manresa, “tenen la condició d’electors/electores de la Cambra les persones naturals i jurídiques, amb independència de llur nacionalitat, que exerceixen activitats comercials, industrials i de serveis en el seu àmbit territorial, així com les que hi tenen establiments, delegacions o agències, quan per l’activitat corresponent estiguin subjectes a l’impost sobre activitats econòmiques o a l’impost que el substitueixi”.