Recomanacions pràctiques en relació a COVID-19 ( Coronavirus) 

 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692

 

BOE-A-2020-3692

 

 

 

 

Arran de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, que ha entrat en vigor en data 12 de març.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434

 

Incapacitat Temporal

 

  • L’assistència mèdica així com el seu seguiment, serà assumit pel Servei Públic de Salut, seguint estrictament els criteris i protocols determinats pel Ministerio de Sanidad i les diferents Conselleries de Salut. Per tant, es recomana que cap possible contagi es dirigeixi als nostres centres assistencials, sent derivat al Servei Públic de Salut (telèfons d’emergència 061, 112, etc..)
  • Les baixes mèdiques relacionades amb el coronavirus, tant contacte/aïllament com malaltia, seran emeses pel Servei Públic de Salut, independentment de l’ocupació del treballador afectat.
  • Aquestes baixes mèdiques seran emeses per Contingència Comuna amb uns codis específics habilitats a aquest efecte que permetran identificar que es tracta d’una baixa assimilada a l’accident de treball com coronavirus, i que permetrà a les empreses que es descomptin l’endemà com a accident de treball. En cas de no venir correctament identificades podran tenir problemes amb les liquidacions amb la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • De la mateixa manera, el Servei Públic de Salut serà el responsable dels corresponents Parts de Confirmació i l’Alta Mèdica.
  • Atès que no es tracta d’un accident de treball no serà necessari l’emissió de comunicat d’accident per part de les empreses.
  • Els processos que s’acullen a aquest Reial Decret són els iniciats a partir del dia 12.03.2020. No obstant això, s’està pendent d’una consulta a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social per si pogués tenir caràcter retroactiu.

 

Risc de l’Embaràs i la Lactància

 

  • El criteri emès per la Subdirecció General de l’INSS, una vegada examinada la literatura mèdica i casuística d’altres països, s’ha arribat a la conclusió que el coronavirus no suposa un risc addicional per a l’embaràs. Per tant, no es tindrà en compte a l’hora de reconèixer aquesta prestació, aplicant els criteris de la guia SEGO.

 

 

Recomanacions Generalitat sobre el Coronavirus COVID 19

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/

 

 

 

 

CANAL SALUT GENERALITAT – Informació COVID19

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

 

 

 

 

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirusSARS-CoV-2

Recomanacions-CRL-SARS-COV-2-11-03-2020

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. Guia para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo Coronavirus

MINISTERIO TRABAJO Guia Actuacion Ambito Laboral

 

 

 

¿Viatja? Consulteu la informació oficial actualitzada permanentment:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx

 

 

 

La informació actualitzada sobre les àrees amb evidència de transmissió comunitària està disponible al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm

Recomanacions sanitàries generals

 

 

 

Recomanacions generals de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre com prevenir contagis.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Respuesta al Coronavirus desde la Unión Europea

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es 

 

 

Article d’ACCIÓ : Les relacions comercials amb  la Xina i el Coronavirus , 9 coses que has de saber

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/relacions-comercials-xina-coronavirus-9-coses-que-has-de-saber

 

 

Que és el Coronavirus SARS-Cov-2 ( COVID19 )