Blog

Tag: ESTADO DE ALARMA

Reial Decret-llei 8/2021 de mesures urgents a aplicar a la finalització de l’estat d’alarma

El 9 de maig finalitza la vigència de l’estat d’alarma, fet pel qual s’ha aprovat el Reial Decret-llei 8/2021, de mesures en relació amb la situació sanitària i en els àmbits econòmic i social. En l’àmbit sanitari s’estableixen mesures de control sanitari dels passatgers internacionals tenint en compte que alguns dels principals països emissors de turisme, amb una gran cobertura de la vacunació, propiciaran un important increment de la mobilitat internacional. Es contemplen mesures extraordinàries per les juntes de propietaris de les comunitats prorrogant fins al 31 de desembre de 2021 la suspensió de l’obligació de celebrar juntes de propietaris però, per altra […]


Recomanacions oficials davant COVID-19

Recomanacions pràctiques en relació a COVID-19 ( Coronavirus)    Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692   BOE-A-2020-3692         Arran de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, que ha entrat en vigor en data 12 de març. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434   Incapacitat Temporal   L’assistència mèdica així com el seu seguiment, serà assumit […]