Blog

Tag: ESTADO DE ALARMA

Recomanacions oficials davant COVID-19

Recomanacions pràctiques en relació a COVID-19 ( Coronavirus)    Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692   BOE-A-2020-3692         Arran de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, que ha entrat en vigor en data 12 de març. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434   Incapacitat Temporal   L’assistència mèdica així com el seu seguiment, serà assumit […]


Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal