Reial Decret-llei que reuneix mesures urgents en diversos àmbits per fer front a la crisi de la COVID-19.

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret-llei que reuneix mesures urgents en diversos àmbits per fer front a la crisi de la COVID-19. S’afegeixen noves decisions en el terreny laboral, econòmic i tributari, a fi d’alleujar l’impacte de la crisi en el teixit productiu espanyol i reforçar la protecció dels col·lectius més exposats a aquesta crisi. Entre d’altres:

  • Augmenta a quatre mesos el període d’ajornament d’impostos per a pimes i autònoms, sense interessos.
  • S’aprova un préstec de 16.500 milions a la Tresoreria General de la Seguretat Social i un crèdit extraordinari de 14.000 milions.
  • S’amplia la cobertura al personal dels centres sanitaris que hagi contret el virus perquè les seves prestacions es considerin contingència professional derivades d’accident de treball.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf