Quarentena per viatgers procedents d’ altres països que entrin a l’ Estat Espanyol

El BOE del dimarts 12 de maig regula la entrada de viatgers procedents d’altres països i estableix una quarantena de 14 dies .

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf