Programes de la Generalitat de Catalunya

ACCIÓ – Missions Internacionals 2014

 • Objecte / objeto: Impulsar l’organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
 • Beneficiaris / beneficiarios:
  • Com a organitzadores o coorganitzadores de la missió: les associacions empresarials, els col·legis professionals, les organitzacions patronals i les fundacions representatives de col·lectius empresarials.
  • Com a participants en la missió: les empreses industrials o de serveis amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya i les fundacions representatives de col·lectius empresarials.
 • Sol·licituds / Plazo: 12 de maig del 2014.
 • + Info:
  • Consulteu la WEB d’ACCIÓ
  • RESOLUCIÓ EMO/786/2014, de 26 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa de Missions Internacionals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014. (DOGC Núm. 6602 – 11.4.2014)

ACCIÓ – Programa “Expansiona’t”

 • Objecte / objeto: L’objectiu del programa és el d’afavorir el creixement de la petita i mitjana empresa (PIME) mitjançant l’assessorament expert i l’acompanyament en els diferents àmbits que incideixen en la competitivitat de l’empresa per tal que professionalitzi la seva gestió, innovi, esdevingui exportadora regular i aconsegueixi incrementar els seus resultats en termes de facturació, exportació i nombre de treballadors.
 • Beneficiaris / beneficiarios: PIMES industrials, comercials o de serveis amb establiment operatiu a Catalunya de més de 4 anys de constitució. Empreses a partir de 10 treballadors amb una facturació superior a 1 milió d’euros. Empreses amb voluntat de creixement, amb disponibilitat de recursos humans i econòmics per finançar un projecte de creixement.
 • Per als projectes de Creixement internacional les empreses beneficiàries han d’exportar més del 15% de la seva facturació i disposar de personal dedicat total o parcialment a l’exportació
 • Sol·licituds / Plazo: 15 de maig de 2014.
 • + Info:
  • Consulteu la WEB d’ACCIÓ
  • RESOLUCIÓ EMO/797/2014, de 2 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa Expansiona’t, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014. (DOGC Núm. 6603 – 14.4.2014)

ACCIÓ – Programa Empresa Exporta

 • Objecte / objeto: Ajudar a l’Empresa a iniciar-se a l’Exportació, incidint en la selecció dels productes/serveis amb més potencial exportador, així com dels països i dels canals de distribució més adients per a l’empresa. El Programa ofereix un servei d’assessorament individualitzat a l’empresa perquè pugui disposar del seu Pla de Promoció Internacional adaptat als seus recursos i necessitats i que serà elaborat de forma conjunta.
 • Beneficiaris / beneficiarios: Empreses amb ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya, que en l’exercici anterior no hagin exportat o bé hagin exportat un màxim del 15% del seu volum de facturació i que tinguin un màxim de 50 treballadors.
 • Sol·licituds / Plazo: 29 de maig de 2014.
 • + Info:
  • Consulteu la WEB d’ACCIÓ
  • RESOLUCIÓ EMO/784/2014, de 28 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa Empresa Exporta i del Programa d’Iniciació a l’Exportació, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014. (DOGC Núm. 6602 – 11.4.2014)

ACCIÓ – Programa d’Iniciació a l’exportació

 • Objecte / objeto: Amb aquest programa, l’empresa posarà en pràctica les accions i estratègies identificades en el seu Pla de Promoció Internacional amb l’objectiu de començar a exportar.
 • El programa es duu a terme per assessors experts en internacionalització i màrqueting digital i tècnics de comerç exteriors, tots ells externs a l’empresa i amb estreta col·laboració de l’equip directiu de l’empresa.
 • Beneficiaris / beneficiarios: Empreses legalment constituïdes, que no exportin més d’un 15% de la seva facturació i que tinguin com a màxim 50 treballadors.
 • Sol·licituds / Plazo: 29 de maig de 2014.
 • + Info:
  • Consulteu la WEB d’ACCIÓ
  • RESOLUCIÓ EMO/784/2014, de 28 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa Empresa Exporta i del Programa d’Iniciació a l’Exportació, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014. (DOGC Núm. 6602 – 11.4.2014)

ACCIÓ – Iniciatives de Reforç de la Competitivitat

 • Objecte / objeto: (1) Desenvolupament d’una política activa de suport al sector industrial i (2) impulsar una política de clúster coherent amb l’agenda d’especialització econòmica intel·ligent (RIS3CAT) elaborada per la Generalitat de Catalunya, que contribueixi a situar la indústria com a motor de l’activitat econòmica i que garanteixi un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
 • Beneficiaris / beneficiarios: Entitats de suport a l’empresa amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una dilatada experiència en l’execució de projectes de reforç de la competitivitat.
 • Sol·licituds / Plazo: 30 de maig del 2014.