Previssions econòmiques Primavera 2015 : Vents favorables impulsen la recuperació.

 

El creixement econòmic de la Unió Europea està sent impulsat per condicions favorables. Segons les previsions econòmiques de la Comissió Europea de la primavera de 2015, aquests factors a curt termini estan reforçant una reactivació econòmica de la UE que seria moderada en la seva absència. Les economies europees es beneficien d’una conjunció de factors favorables. Els preus del petroli es mantenen relativament baixos, el creixement de l’economia mundial és sostingut, l’euro ha seguit depreciant-se i les polítiques econòmiques en la UE són favorables a la recuperació.

Quant a la política monetària, l’expansió quantitativa duta a terme pel Banc Central Europeu està afectant significativament als mercats financers, contribuint a una disminució dels tipus d’interès i expectatives de millors condicions crediticies. La política fiscal en la UE, neutra en termes generals —ni restrictiva ni expansionista—, també acompanya al creixement. Amb el temps, la continuació de les reformes estructurals i el Pla d’Inversions per a Europa de la UE també hauran de donar els seus fruits. Com a conseqüència d’això, actualment es preveu que el PIB real augmenti en 2015 un 1,8 % en la UE i un 1,5 % a la zona de l’euro, la qual cosa representa, respectivament, 0,1 i 0,2 punts percentuals per sobre del previst fa tres mesos. Per 2016, la Comissió preveu un creixement del 2,1 % en la UE i de l’1,9 % a la zona de l’euro.

La demanda interna és el principal component del creixement del PIB, esperant-se una acceleració del consum privat per aquest any i un repunt de la inversió per a l’any proper.

Repunt de la inflació previst per al segon semestre d’aquest any

S’espera que la inflació es mantingui propera a zero en el primer semestre de 2015, hagut de principalment a l’efecte de la caiguda dels preus de l’energia. No obstant això, en el segon semestre de l’any s’observaria un repunt dels preus de consum, que s’accentuaria en 2016, com a conseqüència del reforçament de la demanda interna, la reducció de les bretxes de producció, la desaparició gradual dels efectes d’uns preus dels productes bàsics més baixos, i els majors preus d’importació resultants de la depreciació de l’euro. Es preveu que la inflació anual en la UE i a la zona de l’euro augmenti del 0,1 % aquest any a l’1,5 % en 2016.

Lenta millora dels mercats de treball

L’expansió de l’ocupació s’està beneficiant del reforçament de l’activitat econòmica. La desocupació, si bé segueix una tendència decreixent, encara es manté a un nivell elevat. S’espera que aquest any la desocupació en la UE i a la zona de l’euro disminueixi fins al 9,6 % i l’11,0 %, respectivament, amb l’extensió de les millores del mercat de treball a tots els sectors. Amb la previsió que el creixement econòmic segueixi augmentant en 2016, la tendència haurà de prosseguir, particularment als països que han aplicat recentment reformes del mercat de treball. En 2016, la desocupació disminuiria fins al 9,2 % en la UE i el 10,5 % a la zona de l’euro.

Continuació de la reducció dels dèficits pressupostaris

Les perspectives pressupostàries en la UE i a la zona de l’euro segueixen millorant, gràcies als esforços d’ajust dels últims anys, a la major activitat econòmica i als menors pagaments d’interessos sobre el deute públic pendent. Fins i tot amb una estratègia pressupostària globalment neutra, s’espera que la ràtio dèficit/PIB de la UE disminueixi del 2,9 % en 2014 al 2,5 % aquest any, i al 2,0 % l’any proper. A la zona de l’euro, disminuiria del 2,4 % en 2014, al 2,0 % en 2015 i a l’1,7 % en 2016. S’espera que la ràtio deute públic / PIB en ambdues zones hagi tocat sostre en 2014 i disminueixi aquest any i el proper, per aconseguir el 88,0 % en la UE i el 94,0 % a la zona de l’euro en 2016.

Riscos per a les perspectives econòmiques globalment equilibrats

El nivell d’incertesa entorn de les perspectives econòmiques segueix elevat, però els riscos que aquestes tanquen semblen globalment equilibrats.

El creixement del PIB podria resultar major del previst si els factors favorables duren més o són més forts del previst. No obstant això, el creixement del PIB podria ser inferior al previst si augmentessin les tensions geopolítiques o si es produïssin tensions als mercats financers, per exemple com a conseqüència de la normalització de la política monetària dels Estats Units. Els riscos per a les perspectives d’inflació han disminuït en resposta a l’expansió quantitativa del Banc Central Europeu i a la revisió a l’alça de les previsions de creixement.DADES PER A ESPANYA

Espanya va recuperant-se i està entre els països de la Unió Europea on es preveu que el Producte Interior Brut creixi més. A pesar que la taxa d’atur és encara superior a la mitjana de la Unió Europea, el consum intern està fomentant la recuperació de l’economia.

Previsió de creixement del PIB:

2014 1,4 %
2015 2,8 %
2016 2,6 %
Taxa de desocupació

2014 24,5 %
2015 22,4 %
2016 20,5 %
Inflació

2014 -0,2 %
2015 -0,6 %
2016 1,1 %

 

Document de les Previssions Econòmiques de la Comissió Europea