Previsions econòmiques de primavera de 2019: es manté el creixement, encara que a un ritme més moderat

 

Es preveu que l’economia europea segueixi expandint-se per setè any consecutiu el 2019, i que el PIB real creixi en tots els Estats membres de la UE. Tot apunta que les dinàmiques nacionals sustentaran l’economia europea, tot i el llast que segueixen suposant les incerteses a escala mundial. S’espera que el creixement coure impuls de nou l’any vinent.

 

Les perspectives de creixement del producte interior brut (PIB) per 2019 i 2020 s’han vist llastrades per la recent alentiment del creixement i del comerç mundials, així com per la gran incertesa que pesa sobre l’evolució de les polítiques comercials. També influeix la debilitat persistent del sector industrial, especialment en aquells països les indústries de l’automòbil s’enfronten a problemes específics.

 

L’alentiment del PIB tocarà fons el 2019

 

S’espera que el comerç i el creixement mundials segueixin sent inferiors aquest any i l’any que ve, en comparació amb el vigorós ritme de l’evolució observada en 2017, per la qual cosa el creixement econòmic a Europa dependrà enterament de l’activitat nacional. La quantitat de persones ocupades a Europa mai havia estat tan elevada, i es preveu que l’ocupació segueixi creixent, encara que a un ritme menor. S’espera que aquestes circumstàncies, en combinació amb l’augment dels salaris, l’atonia de la inflació, les condicions financeres favorables i les mesures fiscals de suport adoptades en alguns Estats membres, impulsin la demanda interna. En conjunt, es preveu que el PIB creixi aquest any un 1,4% a la UE i un 1,2% a la zona de l’euro.

 

El 2020, s’espera que els factors interns adversos es vagin dissipant i que repunt l’activitat econòmica fora de la UE, sobre la base de la suavització de les condicions financeres mundials i l’estímul polític en algunes economies emergents. Es preveu que el creixement del PIB augmenti lleugerament l’any vinent fins a situar en l’1,6% a la UE i en l’1,5% a la zona de l’euro. En les xifres per al 2020 també influeix positivament el major nombre de dies laborables que hi haurà aquest any.

 

La taxa d’atur segueix disminuint

 

Tot i l’alentiment del creixement cap a finals de 2018, les condicions del mercat de treball han seguit millorant. Encara que la desocupació encara és massa elevat en alguns Estats membres, en el conjunt de la UE s’ha reduït fins al percentatge més baix (6,4% al març de 2019) registrat des del gener del 2000, moment d’inici de la sèrie mensual de dades. Actualment, la desocupació a la zona de l’euro es troba en el percentatge més baix des de 2008.

 

No obstant això, s’espera que durant els dos pròxims anys la taxa de creixement de l’ocupació s’alenteixi, a mesura que vagi fent-se sentir l’efecte de la moderació del creixement i dissipant el de les mesures fiscals de caràcter temporal adoptades en alguns estats membres. S’espera que la taxa d’atur segueixi disminuint a la UE el 2019 i se situï en el 6,2% el 2020. A la zona de l’euro, es preveu que la taxa d’atur disminueixi fins al 7,7% el 2019 i fins el 7,3% el 2020, un percentatge inferior al registrat abans del començament de la crisi, el 2007

 

La inflació seguirà sent moderada

 

Es preveu que la inflació a la UE baixi a l’1,6% aquest any i se situï en l’1,7% el 2020. A la zona de l’euro, la inflació general va disminuir l’1,9% en l’últim trimestre de 2018 a l’ 1,4% en el primer trimestre d’aquest any a causa dels menors augments dels preus de l’energia. Tenint en compte que la inflació dels preus de l’energia hauria de moderar-se encara més en els pròxims trimestres i que gairebé res apunta que el major creixement dels salaris hagi alimentat les pressions subjacents sobre els preus, es preveu que la inflació a la zona de l’euro (índex harmonitzat de preus al consum) se situï en l’1,4% tant el 2019 com el 2020.

 

El deute públic segueix disminuint tot i el menor creixement

 

Es preveu que les ràtios deute / PIB disminueixin en la majoria dels Estats membres en 2019 i 2020, ja que els dèficits continuen sent baixos i el creixement del PIB nominal hauria de seguir sent superior al tipus mitjà d’interès del deute viu. Suposant que no es produeixi cap canvi en les polítiques, es preveu que la ràtio deute / PIB a l’EU disminueixi del 81,5% al ​​2018 al 80,2% el 2019 i al 78,8% el 2020. A la zona del euro, la ràtio deute agregada / PIB hauria de disminuir del 87,1% al 2018 al 85,8% el 2019 i al 84,3% de l’any 2020.

 

S’espera que, a la UE, el dèficit públic agregat augmenti del 0,6% del PIB el 2018 a l’1% el 2019 i 2020. També es preveu que augmenti en la zona de l’euro, des del 0,5% del PIB el 2018 fins al 0,9% el 2019, i que es mantingui sense canvis el 2020, suposant que no es produeixi cap canvi en les polítiques. Aquest any, l’increment es deu principalment al menor creixement del PIB i a les polítiques fiscals expansionistes aplicades en alguns estats membres.

 

Els riscos per a les perspectives segueixen sent significatius

 

Els riscos de correcció de les perspectives segueixen sent significatius. El risc d’aplicació de mesures proteccionistes a tot el món i l’actual alentiment del creixement del PIB i del comerç mundials podrien ser més persistents del que s’esperava, sobretot si el creixement a la Xina queda per sota del previst. A Europa, entre els riscos cal citar el d’un Brexit «sense acord» i la possibilitat que les pertorbacions de caràcter temporal que llasten actualment al sector industrial resultin més duradores. Existeix també el risc que un augment de la incertesa política i unes polítiques menys favorables al creixement donin lloc a un retrocés de la inversió privada.

 

Com a factor positiu, el consum privat i la inversió a la UE podrien resultar més resilients del que s’esperava, sobretot si la confiança entre els consumidors i les empreses fos menys sensible a la incertesa i als factors adversos interns, i si comptessin amb el suport de reformes que fomentessin el creixement i mesures de política fiscal més ambicioses en els països amb marge de maniobra pressupostari.

 

Hipòtesi merament tècnica per 2019 en el que fa al Regne Unit

 

Tenint en compte el procés de retirada del Regne Unit de la UE, les previsions per a 2019 i 2020 es basen en una hipòtesi merament tècnica de manteniment dels patrons de les relacions comercials entre el Regne Unit i la UE de vint Estats membres. Aquesta hipòtesi s’adopta únicament a efectes de les previsions i no guarda relació amb el procediment en curs d’acord amb l’article 50.

 

Accés al document complet ( anglès ) de dades per països