Nou model de comptes anuals 2015

 

Recentment s’ha publicat en el BOE la informació que explica el nou model de comptes anuals que tindrà efecte per als Dipòsits de 2015 en el Registre Mercantil, tant per als subjectes obligats a la seva publicació com per als comptes consolidats. És fonamental tenir-ho present ja que el termini per presentar els comptes anuals és de fins a un mes després de la seva aprovació en la Junta General Ordinària d’Accionistes, amb un termini màxim fins al 30 de juliol de 2016 (en presentar l’any 2015).

 

Enllaç amb l’ article explicatiu novus models de comptes anuals

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/09/pdfs/BOE-A-2016-2369.pdf