Pla de Recuperació: termini obert per identificar projectes tractors d’alt impacte en Indústria

 

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) ha llançat un avís de Manifestacions d’Interès (MDI) per identificar àrees d’interès dins del Programa d’Impuls de projectes tractors de Competitivitat i Sostenibilitat Industrial. Aquestes actuacions es plantegen com a projectes tractors amb efectes a llarg termini, realitzats de forma cooperativa, involucrant a tots o gairebé totes les baules de la cadena de valor industrial a la que tingui intenció d’inserir-i amb un caràcter vertebrador del territori, així com implicació de pimes. Al seu torn, han de tenir un impacte significatiu en la competitivitat, i contribuir a la doble transició verda i digital establerts per la Unió Europea.

Requisits dels projectes presentats a la MDI:

 • Ha de involucrar una part substancial d’una determinada cadena de valor industrial que haurà d’identificar. Aquesta representativitat es justificarà mitjançant un nombre suficient d’empreses i entitats d’aquesta cadena, incloent pimes, i la seva adequada representació territorial.

 

 • El projecte ha de ser tractor i cooperatiu. Per a això s’exigirà que es detall una empresa líder vertebradora de el projecte conjunt, així com un nombre mínim addicional de 5 entitats participants. Addicionalment del conjunt d’empreses o entitats interessades a realitzar el projecte, al menys el 40% hauran de respondre a la categoria de pime.

 

 • Entre les entitats participants hi ha d’haver al menys una que sigui proveïdora de coneixement, i que, com a tal, tingui la capacitat tècnica i organitzativa suficient per a la realització de les activitats de R + D que incorpori el projecte tractor.

 

 • El projecte ha de tenir un marcat caràcter innovador i / o aportar un important valor afegit en termes de R + D + I, que permeti que es desenvolupin productes o serveis nous amb un elevat contingut d’investigació o que es desenvolupi un procés de producció fonamentalment innovador.

 

 • El projecte ha de tenir caràcter vertebrador en el territori, amb impacte en més d’una comunitat autònoma.

 

 • Els projectes han de tenir entre els seus objectius l’eficiència energètica, la millora de la sostenibilitat del seu procés o producte, la descarbonització de la seva activitat, la incorporació d’aspectes d’economia circular, el millor aprofitament de recursos o la digitalització de la cadena de valor .

 

 • Els beneficis de el projecte no s’han de limitar a les empreses o als el sector directament involucrats en el projecte, sinó que han de ser de major rellevància i aplicació en l’economia o societat a través d’efectes d’arrossegament positius definits clarament, de manera concreta i identificable.

 

 • Els beneficiaris han de participar en el cofinançament de el projecte.

 

 • L’empresa líder del projecte i les entitats participants s’han de comprometre a difondre els nous coneixements adquirits en el context de la feina finançat més enllà dels seus únics clients i proveïdors. El projecte ha de permetre l’àmplia difusió dels coneixements adquirits, estiguin o no protegits per un títol o un dret de propietat intel·lectual.

 

 • Les empreses que conformin cada proposta de projecte tractor han d’estar vàlidament constituïdes a Espanya, no estar subjectes a una ordre judicial per recuperar ajudes que s’hagi considerat il·legals i incompatibles en el context d’una decisió de la Comissió Europea. Cap de les entitats involucrades en el projecte ha de tenir dificultats en el sentit de les directrius de la Comissió Europea sobre ajudes per al rescat i la reestructuració d’empreses en crisi.

 

 • El pressupost mínim dels projectes serà de 40.000.000 €

 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/20201210-consulta-publica-proyectos-industriales.aspx

 

20201210 np call of interest industrial

 

Memoria para la presentación de propuesta MDI

 

Proyecto financiero propuesta MDI