Memòria Econòmica de Catalunya 2018

Les empreses catalanes se segueixen internacionalitzant tot i la recuperació del mercat intern 

“L’economia catalana ha alentit el seu ritme de creixement el 2018 respecte a l’any anterior, però no més que la resta d’economies del seu entorn, malgrat que Catalunya és molt oberta i, per tant, més exposada a l’evolució dels mercats exteriors”. Aquesta és una de les principals conclusions de la Memòria Econòmica de Catalunya 2018, patrocinada per Banco Santander, que s’ha presentat  a la Casa Llotja de Mar, i que inclou un monogràfic sobre l'”Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible”.

Internacionalització creixent del teixit empresarial

Les vendes dirigides al mercat espanyol estan cedint protagonisme a favor de les vendes dirigides al mercat internacional, que ja representen gairebé del 65% del total. A més, el 2018 ha continuat augmentant el nombre d’empreses exportadores regulars fins a un màxim històric de 17.239, el 33,3% del conjunt de l’Estat. És a dir, una de cada tres empreses exportadores espanyoles està a Catalunya.

Els sectors més dinàmics són els intensius en coneixement   

El primer és el sector TIC, que ha experimentat un increment del 66% entre 2007 i 2018, seguit pel sector de les activitats professionals i científiques, amb un creixement del 27% acumulat en el període.

La indústria recupera ocupació 

El 42% de l’ocupació creada a Catalunya el 2018 ha estat el sector industrial, segons dades de l’EPA. El nombre de llocs de treball ha crescut un 6%, fins a 626.600 llocs de treball, la dada més elevada dels darrers 9 anys.

 

 

La Cambra aposta per assolir l’any 2030 un creixement sostenible (econòmic, social i mediambiental) 

A través del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), es proposa lluitar contra la pobresa, frenar el canvi climàtic, millorar la salut de les persones, la qualitat del treball o reduir les desigualtat de gènere, entre d’altres.

Segons una enquesta realitzada conjuntament amb l’Idescat a més de 1.500 empreses catalanes, el 41,3% d’empreses ja han introduït canvis en el model de negoci per donar resposta al desenvolupament sostenible. Especialment destacable és el percentatge en el sector de l’hostaleria on dos de cada tres empreses ja estan treballant per la sostenibilitat. Tanmateix, un elevat percentatge d’empreses (el 84,7%) creu que manca d’informació sobre els ODS i sobre com els poden assolir les empreses.

 

Accés a la Memòria Econòmica de Catalunya 2018