L’activitat de la Fira de Barcelona té un impacte econòmic de més de 2.600 millones de euros, segons un estudi d’ESADE

 

Accedeix  al video de la presentació de l’ Estudi al Cercle d’ Economia

 

L’activitat firal facilita la creació de 40.580 llocs de treball, una ocupació que en el 43 % dels casos es produeix en sectors com la restauració, l’allotjament, el comerç, el transport i el lleure

 

L’activitat de la Fira de Barcelona genera un impacte econòmic anual de 2.624 milions d’euros, amb un valor afegit brut (VAB) equivalent a l’1,21 % del PIB de Catalunya i més de 40.000 llocs de treball. Aquestes són algunes de les conclusions principals de l’estudi queESADE ha realitzat recentment, en què també es defineixen les aportacions de valor social i públic que la Fira fa en benefici de la ciutadania i de l’entorn.

L’estudi, elaborat per l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE i que s’ha presentat avui al Cercle d‘Economia, se centra en l’activitat de la Fira durant el període 2012-2014, en què va acollir prop de 200 actes, amb la participació de més de 27.000 expositors directes i més de 2 milions de visitants anuals. Constata que la institució és un actor rellevant en la creació de riquesa i en la dinamització econòmica i social del seu entorn, un actiu important que genera beneficis diversos per als seus participants i per als organitzadors d’actes, per als seus stakeholders i per al territori.

Josep Lluís Bonet, president del consell d’administració de la Fira de Barcelona, ha destacat la importància d’“actualitzar i valorar l’impacte econòmic i social de la institució, en un moment en què s’està superant la greu crisi econòmica i, sobretot, en què el seu posicionament és reconegut en el context firal internacional, amb una cartera de productes i serveis diversificada, i amb una dimensió global cada vegada més gran”.

Generació d’ocupació

Els salons, els congressos i els esdeveniments que la Fira organitza o atrau tenen un impacte molt positiu a Barcelona, a la seva àrea d’influència i arreu del país, en propiciar activitat econòmica en àmbits diversos i contribuir a generar negoci entre els propis participants als actes i en la indústria local, i també milers de llocs de treball.

Per determinar aquest impacte, s’ha aplicat la metodologia de les taules input-output (TIO) de Catalunya el 2011, tenint en compte quatre variables bàsiques: les despeses de visitants i expositors, les d’explotació i funcionament, la inversió en infraestructures i instal•lacions i la creació d’activitat econòmica i de negoci dels seus participants. El resultat final s’obté de calcular-ne els efectes directes, indirectes i induïts.

Així doncs, segons l’informe, l’impacte econòmic total anual de la Fira és de 2.624 milions d’euros, el qual genera un valor afegit brut (VAB) de 2.360 milions d’euros, equivalent a l’1,21 % del PIB mitjà de Catalunya. A més, l’activitat firal facilita la creació de 40.580 llocs de treball, una ocupació que, en el 43 % dels casos, es produeix en sectors com la restauració, l’allotjament, el comerç, el transport i el lleure.
A més, l’activitat que es duu a terme a les instal•lacions firals comporta també retorns impositius, que es tradueixen en una recaptació fiscal per part de la hisenda pública de 782 milions d’euros anuals, procedents de l’lVA, l’IRPF i l‘impost de societats.

Visitants i expositors 

Una part important de l’impacte econòmic (més de 1.000 milions d’euros) prové de la despesa dels expositors i visitants que assisteixen als diferents actes organitzats als recintes de Montjuïc i de la Gran Via. L’atracció de participants professionals aporta a la ciutat i al seu entorn un turisme internacional i de negocis que contribueix a desestacionalitzar el flux de turistes i li dóna un perfil més qualitatiu.

D’altra banda, un dels objectius de la Fira de Barcelona és donar suport a les empreses i ajudar a crear negocis i oportunitats per al teixit productiu del país. En aquest sentit, a més del retorn econòmic que es genera per als assistents en un saló, l’operativa pròpia de la Fira té un impacte enorme en determinats sectors, principalment la restauració, l‘allotjament, la tecnologia, el comerç, el lleure, la indústria agroalimentària, les activitats immobiliàries i els serveis de transport, segons l’estudi.

Els valors socials de la Fira 

Més enllà de l’impacte econòmic, la interacció de l’activitat de la institució amb el seu entorn origina un altre tipus de beneficis, més difícils de quantificar: l’impacte social i el valor públic. Per primera vegada, la Fira analitza aquest impacte de forma metodològica i identifica algunes de les seves principals aportacions de valor potencialment mesurables, com a primer pas per a una anàlisi futura més aprofundida. Així doncs, l’estudi d’ESADE conceptualitza les sis principals aportacions en aquest camp:

– Desenvolupament econòmic i productiu, amb el qual dinamitza el teixit productiu, oferint oportunitats de negoci i d’internacionalització, fomentant l’emprenedoria i donant suport a les pimes i a l’associacionisme empresarial, i impulsant la innovació a través de la transversalitat dels seus actes.

– Espai públic, donant a les instal•lacions que gestiona (prop de 400.000 m2) un valor afegit per al ciutadà i generant un àmbit de socialització i fins i tot de lleure. El fet que la Fira ocupi aquest espai per desenvolupar la seva activitat firal i social, i que quedi exclòs d‘altres usos, suposa una aportació inqüestionable de valor per a la ciutat.

– Pol de centralitat metropolitana. A través dels seus dos recintes (Gran Via i Montjuïc), contribueix a crear dos pols de centralitat urbana, ja sigui atraient activitat ciutadana o millorant-ne les infraestructures (transport públic, connexió amb l’aeroport, etc.).

– Cohesió social. La naturalesa dels seus actes i dels seus visitants proporciona una experiència vital i multicultural als participants, una font de valor que es pot considerar una contribució a la cohesió social.

– Posicionament i identitat. Amb la seva activitat i amb l’atracció d’esdeveniments i visitants, proporciona a la ciutat i a la seva àrea metropolitana una identitat més internacional i li aporta valors empresarials i de negoci, amb la qual cosa contribueix a donar una imatge global que va més enllà de la turística convencional. De la mateixa manera que Barcelona proporciona senyes d’identitat a la Fira, aquesta aporta també elements d’identitat a la ciutat.

– Coneixement i innovació. Els actes de la institució són una font de creació i de transferència de coneixements, i també un aparador i un difusor únic de les darreres innovacions en els múltiples sectors econòmics i industrials en què participen.