La Comissió Europea ajusta les seves agències executives a la nova generació de fons europeus 2021-2027

 

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) de 15 de febrer de 2021 publica la Decisió de la Comissió Europea de creació o de reorganització de funcions de les següents agències executives per tal que puguin encarregar-se de determinades tasques de gestió de la nova generació de fons europeus pel període 2021-2027. D’aquesta manera, la Comissió Europea pretén donar prioritat a funcions de programació estratègica sense perdre el control i la responsabilitat final de les activitats gestionades per aquestes agències executives.

 

 1. Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient. Agruparà la gestió dels programes de finançament relacionats amb el clima i el medi ambient en una sola agència, fet que li confereix un enfocament clar d’agència climàtica i mediambiental, és a dir:
  • El programa LIFE (natura i biodiversitat; economia circular i qualitat de vida; mitigació dels efectes del canvi climàtic i adaptació al mateix; transició cap a una energia neta),
  • El fons d’Innovació,
  • Les activitats d’infraestructura en el marc del Mecanisme Connectar Europa en les seves dimensions transport (inclosa la mobilitat militar i la contribució del Fons de Cohesió) i energia,
  • El cinquè bloc del pilar II del programa Horitzó Europa relacionat amb el clima, l’energia i la mobilitat,
  • L’instrument de préstec al sector públic en el marc del Mecanisme per a una Transició Justa,
  • El Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (la part de gestió directa per part de la UE i les contribucions obligatòries a les organitzacions regionals d’ordenació pesquera i a altres organitzacions internacionals),
  • El mecanisme de finançament de les energies renovables.

 

 1. Agència Executiva Europea en els àmbits de la Salut i Digital. De nova creació i amb la voluntat d’assolir un enfocament ambiciós i integrat de les qüestions digitals i de salut, aquesta agència agruparà tots els programes dedicats a la salut i a la tecnologia digital, incloses la dimensió industrial i l’espai, és a dir:
  • El programa EU4Health,
  • El capítol de recerca sobre salut del programa Horitzó Europa (pilar II, bloc 1),
  • Els components sanitaris del Programa sobre el Mercat Únic (seguretat alimentària: salut de les persones, els animals i les plantes al llarg de la cadena alimentària i millora de la formació per a augmentar la seguretat alimentària),
  • El nou programa Europa Digital,
  • L’àmbit digital del Mecanisme Connectar Europa,
  • El pilar II, bloc 4 del programa Horitzó Europa, dedicat al món digital, la indústria i espai.

 

 1. Agència Executiva Europea d’Investigació, que agruparà diferents parts del programa Horitzó Europa, amb un èmfasi en les activitats de recerca:
  • Horitzó Europa: pilar I: accions Marie Skłodowska-Curie i infraestructures de recerca,
  • Horitzó Europa: pilar II, bloc 2 sobre cultura, creativitat i societat inclusiva; bloc 3 sobre seguretat civil per a la societat i bloc 6 sobre alimentació, bioeconomia, recursos naturals, agricultura i medi ambient,
  • Horitzó Europa: part “ampliar la participació i reforçar l’Espai Europeu de Recerca”: “difondre l’excel.lència i ampliar la participació”; “reformar i millorar el sistema europeu de I+i”,
  • Accions d’informació i de promoció relatives a productes agrícoles,
  • Programa de recerca del Fons de recerca del carbó i l’acer,
  • A més, prestarà suport administratiu i logístic al Servei Central de Validació (SEDIA, Single Electronic Data Interchange Area), a la planificació de convocatòries de tots els programes i serveis que participin en subvencions gestionades en línia i a la gestió d’experts.

 

 1. Agència Executiva per al Consell Europeu d’Innovació i les Pimes, que s’encarregarà de:
  • Horitzó Europa, pilar III: el Consell Europeu d’Innovació (CEI) i els ecosistemes d’innovació europea,
  • Les inversions interregionals en innovació,
  • El programa sobre el Mercat Únic: COSME; mercat interior; suport a la normalització; i Consumidors,

 

 1. Agència Executiva Europea del Consell Europeu d’Investigació, que gestionarà:
  • Horitzó Europa, pilar I: el Consell Europeu d’Investigació

 

 1. Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura, que seguirà centrant-se en les activitats educatives i creatives, com també en projectes propers a la ciutadania de la Unió:
  • Europa Creativa,
  • Erasmus,
  • Cos Europeu de Solidaritat,
  • Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors,
  • Instrument de Veïnatge, Desenvolupament i Cooperació Internacional (IVDCI),
  • Instrument d’Ajuda de Pre-adhesió (IPA III),

 

En el marc d’aquesta Decisió:

 • totes les agències tindran seu a Brussel·les.
 • es liquida l’Agència Executiva de Consumidors, Salut, Agricultura i Alimentació, amb seu a Luxemburg. Els programes que gestionava es redistribueixen entre altres agències.
 • Aquestes agències es faran hereves de la gestió pendent dels programes del Marc Financer Pluriennal 2014-2020 (Article 7).
 • l’Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient succeirà i substituirà a l’Agència Executiva d’Innovació i Xarxes.
 • l’Agència Executiva per al Consell Europeu d’Innovació i les Pimes succeirà i substituirà l’Agència Executiva per a les petites i mitjanes empreses.
 • l’Agència Executiva Europea d’Investigació succeirà i substituirà l’Agència Executiva de Recerca.
 • l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura succeirà i substituirà l’Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural.
 • l’Agència Executiva de Consell Europeu de Recerca succeirà i substituirà l’antiga Agència Executiva del Consell Europeu de Recerca.

 

Aquestes mesures començaran a aplicar-se a partir de l’1 d’abril de 2021, excepte pel cas de l’Agència Executiva Europea en els àmbits de la salut i digital que inicià els seus treballs el 16 de febrer de 2021.

 

Més informació aqui