Informe sobre els sector econòmics de l’ estat elaborat per CESCE

 

L’economia espanyola va liderar la recuperació de la zona euro en 2015, amb una taxa de creixement del PIB del 3,2%.

Amb aquest creixement, que duplica al de la zona euro, Espanya es converteix en referent econòmic de la Unió Europea, després d’un sever ajust que ha portat aconsegueixo un model de creixement més equilibrat.

Durant l’any 2015, l’expansió econòmica s’ha vist afavorida tant per factors endògens cíclics i millores estructurals com per variables positives de caràcter transitori, entre elles el preu del petroli.

Ha de mantenir-se i reforçar-se l’esforç exportador de les empreses espanyoles, a fi de mantenir l’equilibri extern en les fases expansives del cicle, tal com s’ha aconseguit en 2015.

No tots els sectors mantenen les perspectives positives, a causa de diversos factors de risc, com la incertesa de les polítiques econòmiques d’un nou govern, la necessitat de nous ajustos i altres influències externes.

 

Accés a l informe sobre el sector econòmics de l’ estat

 

 

http://www.informesectorialcesce.com/informes/informe_sectorial_2016/content/informe_sectorial_2016.pdf