Plastic Cambra

La Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular ha establert un impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables que s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2023.

L’impost s’aplicarà en tot el territori espanyol.

La importació d’aquests productes està entre els fets imposables establerts en la norma, per tant, a partir de l’1 de gener de 2023 s’haurà de pagar l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

Els productes subjectes poden estar classificats en qualsevol capítol de l’aranzel, sempre que continguin envasos de plàstic no reciclat.

La Duana ha publicat informació sobre com puntualitzar el nou tribut en les declaracions duaneres:

El fet imposable de l’impost el constitueix el despatx a lliure pràctica pel que el que es disposa a continuació és aplicable a les declaracions que es presentin per a qualsevol dels següents règims: 40, 42, 61, 63, 44, 49 i 07.

El tipus impositiu és 0,45 euros per quilogram net de plàstic no reciclatge declarat en la casella 47.

La clau de liquidació de l’impost és 1PL.

En la base imposable (casella 47) s’indicaran amb dos decimals els kg nets de plàstic no reciclatge contingut en:

Els envasos no reutilitzables (si els envasos són reutilitzables o, no sent-ho, tot el plàstic és reciclat no es declararà res en aquesta casella) (art. 68.1.a).
Els productes plàstics semielaborats destinats a l’obtenció dels envasos als quals fa referència l’apartat anterior com ara les preformes o les làmines de termoplàstic (art. 68.1.b).
Els productes que continguin plàstic destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables (art. 68.1.c).
No estan subjectes les importacions de productes que no continguin envasos de plàstic no reciclat. En aquests casos no s’indicarà la clau de liquidació 1PL, ni la seva base imposable (kg nets de plàstic no reciclatge)

La norma estableix suposats d’exempció que hauran de declarar-se en la casella 37.2 utilitzant algun dels següents codis:

1P1: codi per a l’exempció prevista en l’article 75 lletra a. (productes sanitaris)
1P2: codi per a l’exempció prevista en l’article 75 lletra b. (productes sanitaris)
1P3: codi per a l’exempció prevista en l’article 75 lletra c. (ús agrícola o ramader)
1P4: codi per a lletra exempció prevista en l’article 75 lletra f. (quantitats inferiors a 5 kg)
1P5: codi per a lletra exempció prevista en l’article 75 lletra g. (productes no destinats a fabricar productes objecte de l’impost)
Quan es declari qualsevol dels codis d’exempció anteriors s’hauran de declarar els kg de plàstic no reciclat en la casella 47.

En la mateixa partida es poden declarar diferents codis d’exempció.

Els kg nets de plàstic reciclat contingut en els productes inclosos en l’àmbit objectiu de l’impost s’hauran de declarar en la casella 44 juntament amb el certificat de plàstic reciclat o la declaració responsable del fabricador (només per a 2023). Per a això s’utilitzaran els següents codis:

1135 IPNR Certificat plàstic reciclat a indicar amb el següent format: Referència del certificat (alfanumèric, mínim 2 caràcters), separador de : i pes net en kg (amb 2 decimals)
1055 IPNR Declaració responsable del fabricant a indicar amb el següent format: Referència de la declaració (alfanumèric, mínim 2 caràcters), separador de : i pes net en kgs (amb 2 decimals)
Respecte a l’exempció establerta per a les importacions de fins a 5 kg al mes d’envasos no reutilitzables prevists en l’article 68.1.a (75 f), si en el mes natural s’importen més de 5 kg nets, haurà de liquidar-se l’impost sobre la totalitat dels kg importats en aquest mes (és a dir, incloent-hi els primers 5 kg) de la següent manera:

Si en un únic DUA el conjunt de les partides per a les quals es declara la clau 1P4 d’exempció superen els 5 kg es rebutjarà el DUA.
Si el conjunt de partides amb la clau 1P4 d’exempció és inferior a 5 kg, però hi ha DUAS previs en el mateix mes que fan que, en conjunt, s’excedeixi d’aquest límit, l’importador no haurà de declarar la clau d’exempció (de manera que es liquidaran en el DUA els kg declarats) havent de comunicar aquesta circumstància a la duana.
Taric ha redactat una guia amb informació ampliada sobre l’impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables que permet obtenir les claus fonamentals sobre el nou tribut.

Les eines de Taric contindran la informació actualitzada perquè l’1 de gener de 2023 puguin realitzar-se els despatxos d’importació aplicant el nou tribut.

Més informació
Llei 7/2022 sobre residus i sòls per a una economia circular
Nota AEAT sobre la puntualització en el DUA
Guia elaborada per Taric sobre l’impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables

Accedeix a les presentacions del webinar:

ASP_GEN_IEPNR 21112022

GEST_IEPNR 21112022

IMPORT_IEPNR 21112022