Els fons de la Seguretat Social a Catalunya

 

El sistema de la Seguretat Social és més sostenible a Catalunya que al conjunt de l’Estat espanyol

• En els darrers anys, l’envelliment progressiu de la població i la crisi han
generat saldos negatius, però el dèficit per habitant a Espanya (389€ el
2016) dobla el de Catalunya (177€)

• A Catalunya, els factors del mercat de treball que incideixen sobre els
ingressos són més favorables: té més població que treballa i que cotitza, i
uns salaris més alts

• Des del 2013, el dèficit de les prestacions vinculades a cotitzacions socials
s’ha reduït a Catalunya un 72,5%, i es preveu que en els propers anys
continuï baixant

 

Un sistema de Seguretat Social exclusivament català seria més sòlid i més viable
des d’un punt de vista econòmic que l’actual sistema espanyol. Així ho conclou
l’estudi Els fons de la Seguretat Social a Catalunya. Evolució Financera i principals
indicadors que incideixen en la viabilitat de les pensions a Catalunya, elaborat
conjuntament pel departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i pel
departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L’objectiu d’aquest document és valorar la situació financera del conjunt de la
Seguretat Social a Catalunya i els aspectes que en condicionen la sostenibilitat. Per
fer-ho, d’una banda s’analitza el comportament dels principals factors macroeconòmics
vinculats a la sostenibilitat de les pensions (taxa d’atur, taxa d’ocupació i salaris, entre
d’altres); d’altra banda, es mostra l’evolució dels ingressos i despeses del sistema en
els darrers anys, en base a les dades de liquidacions publicades pel Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social i la Intervenció General de l’Estat (IGAE).

 

Nota de Premsa

 

Presentació de l’ Estudi

 

Estudi El Fons de la Seguretat Social a Catalunya