Com preparar-se pel Brexit : Guia duanera per a les empreses

 

A falta d’un acord per a la sortida ordenada del Regne Unit de la UE, que establiria un període transitori fins al final de 2020 (amb la possibilitat d’una pròrroga prevista en l’acord de retirada), el Regne Unit serà tractat com a país no pertanyent la UE a efectes duaners a partir del 30 de març de el 2019.

 

És urgent que les empreses de la UE comencin a preparar-se per la sortida del Regne Unit de la UE, en cas que encara no ho hagin fet.

 

El Brexit afectarà a la seva empresa si …

ven béns o presta serveis al Regne Unit, o

compra béns o rep serveis del Regne Unit, o

transporta béns a través del Regne Unit.

 

Què vol dir això?

Sense un període transitori (com el previst en l’acord per a la sortida ordenada de la UE) o un acord definitiu, les relacions comercials amb el Regne Unit es regeixen per les normes generals de l’OMC, sense aplicació de preferències, a partir del 30 de març de 2019.

 

Això implica especialment que:

 

 • s’aplicaran formalitats duaneres per a les mercaderies procedents del Regne Unit o amb destinació a aquest país, havent de presentar-se a aquest efecte declaracions duaneres i podent les autoritats duaneres exigir garanties per deutes duaneres potencials o existents;
 • s’aplicaran drets de duana als béns que entrin a la UE procedents del Regne Unit, sense preferències;comporten així mateix prohibicions o restriccions a alguns béns que entrin a la UE procedents del Regne Unit, el que significa que podran exigir certificats d’importació o exportació;
 • deixaran de ser vàlids a la UE (EU27) els certificats d’importació i exportació expedits pel Regne Unit;
 • deixaran de ser vàlides a la UE (EU27) les autoritzacions de simplificacions o procediments duaners, com el dipòsit duaner, expedides pel Regne Unit;
 • deixaran de ser vàlides a la UE (EU27) les autoritzacions d’operador econòmic autoritzat (AEO, per les sigles en anglès) expedides pel Regne Unit;
 • els Estats membres aplicaran l’IVA a la importació dels béns que entrin a la UE procedents del Regne Unit; les exportacions al Regne Unit estaran exemptes de l’IVA;
 • canviaran les normes sobre la declaració i el pagament de l’IVA (per a les prestacions de serveis, com, per exemple, els serveis electrònics i per a les devolucions transfrontereres de l’IVA;
 • el transport de béns al Regne Unit requerirà una declaració d’exportació; la circulació de béns subjectes a impostos especials en el Regne Unit també podrà requerir un document administratiu electrònic (EAD);
 • els béns subjectes a impostos especials transportats del Regne Unit a la UE (EU27) hauran de ser despatxats de duana abans que pugui iniciar-se un moviment en el marc del Sistema Informatitzat per a la circulació i el Control dels impostos Especials.

 

Què hauria de fer vostè?

Per tal d’evitar pertorbacions, totes les empreses afectades han de preparar-se, prendre totes les decisions necessàries i adoptar totes les mesures administratives necessàries abans del 30 de març de el 2019.

 

Feu servir la llista de passos a seguir que figura a continuació i conegui quines mesures concretes ha d’adoptar tan aviat com sigui possible.

 

Llista de passos a seguir per als operadors de cara al Brexit

 

 • COMPROVI si la seva empresa té relacions comercials amb el Regne Unit o transporta béns a través del Regne Unit.

Si és així:

 

 • REGISTRI la seva empresa davant l’autoritat duanera nacionalsi encara no ho ha fet per tal de poder realitzar operacions comercials amb països no pertanyents a la UE.

 

 

 • AVALUÏN SI la seva empresa està preparada per continuar tenint relacions comercials amb el Regne Unit o mitjançant el Regne Unit i, per tant, disposa dels següents elements necessaris:

capacitat humana (personal format en matèria duanera);

capacitat tècnica (sistemes informàtics i altres); i

autoritzacions duaneres, per exemple per procediments especials (emmagatzematge, perfeccionament) o per a béns d’acord amb el règim de «destí final».

 

 • PREGUNTA a la seva autoritat duanera nacional sobre les simplificacions i facilitacions existents que pugui beneficiar la seva empresa, com ara:

simplificacions per a la inclusió de béns en un règim duaner;

reducció de l’import o dispensa de garanties globals;

simplificacions per als procediments de trànsit.

 

 • CONSIDERI la possibilitat de sol·licitar a la seva autoritat duanera nacional l’estatut d’operador econòmic autoritzat OEA

Si està vostè registrat (a) a la Mini Finestreta Única d’IVA al Regne Unit, REGISTRI en un Estat membre EU27.

Si va pagar l’IVA en el Regne Unit en 2018, PRESENT les seves sol·licituds de devolució de l’IVA amb la suficient antelació abans del 29 de març de 2019 per tal que puguin ser tramitades abans d’aquesta data.

 • PARLI amb els seus socis comercials (proveïdors, intermediaris, transportistes, etc.), ja que el Brexit podria afectar també a la seva cadena de subministrament.
 • CONSULTI la nostra pàgina sobre mòduls d’aprenentatge electrònic sobre duanes i impostos per veure si vostè o el seu personal necessiten formació addicional.

Per a informació tècnica més detallada, podeu consultar la pàgina web de la Comissió Europea que conté «comunicacions preparatòries» sobre una àmplia gamma de temes, inclosos les duanes i els impostos.

Per obtenir més informació i assistència, adreceu-vos a les autoritats nacionals, al seu Cambra de Comerç i Indústria local o a l’associació del seu sector.

 

Més informació sobre la Retuirada del Regne Unit de la UE i les repercusions empresarials

 

Guia Duanera ;Com preparar-se pel Brexit

 

Preparación para el Brexit